คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ

"ธรรมที่หลวงพ่อเทศน์มีหลากหลายมาก ครอบคลุมมาก
ทำตามคำสอนก็ไม่เนิ่นช้า
ไม่ทำตามคำสอนนะ ยังไงก็เนิ่นช้า
ให้ฟังซีดีครบทุกแผ่นด้วย ให้ท่องได้ด้วย พูดได้ด้วย มันก็เนิ่นช้าอยู่ดี

อะไรที่ท่านห้าม แนะนำว่าไม่ควรทำ ก็อย่าทำ
อะไรที่ท่านบอกว่านี่ดี นี่ควรทำ จะทำให้การภาวนาก้าวหน้าขึ้น ก็ทำ
ก็ไม่เนิ่นช้าเอง

งั้นพวกเนิ่นช้า คือพวกดื้อด้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า
สอนกรรมฐานสอนยาก เหมือนเข็นควายขึ้นภูเขา
เข็นครกยังไม่เท่าไหร่ เพราะครกแค่หนัก
ควายเนี่ย ไม่แน่นะ มันหันกลับมาขวิดได้

เราก็พิจารณาตัวเองว่า เรามีปกติอ่อนน้อมต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจาย์มั้ย
ผู้ที่มีปกติอ่อนน้อมต่อคำสอนนะ ก็รับธรรมได้ง่ายหน่อย
พร้อมที่จะถูกทุบ ถูกตำหนิ ไม่รักหน้า
มันก็มีโอกาสได้รับฟังธรรม หรือได้รับการขัดเกลาที่จะทำให้การภาวนาของตนเองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้ารักหน้า ครูบาอาจารย์แนะนำ ก็โกรธบ้าง
ใครจะไปแนะนำ
ท่านก็แนะนำไปพอสมควรกับใจของเราว่า ใจเรารับได้แค่ไหน

คนที่พร้อมที่จะถูกครูบาอาจารย์ทุบนะ ท่านก็ทุบแรง ท่านก็ไม่ปล่อยไว้
คนที่ยังไม่พร้อมถูกทุบ ท่านก็ยังไม่ทุบหรอก
ถ้าปกติ ใจของพวกเราอ่อนน้อมต่อคำสอน รักที่จะได้ธรรม
ไม่รักหน้า ไม่รักเกียรติ ไม่อายที่จะถูกตำหนิ มันก็ก้าวหน้าง่าย
ถ้าเรารักหน้ามาก ครูบาอาจารย์ตำหนินิดๆ หน่อยก็ไม่ได้
ท่านก็สอนไปตามความสามารถของใจที่จะพร้อมรับ
เราก็ดูตัวเราเอง"

-- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ บ้านสติ ขอนแก่น 25 กันยายน 2559 (psn590925A)


FileAction
เริ่มต้นคือฝึกมีวิหารธรรม :: อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
เบื้องหลังการกระทำใช่กิเลสหรือไม่ :: อ. ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔Download 
เหตุที่ควรทำเพื่อให้ได้ผลของธรรม :: อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕Download 
สมาธิที่ถูกต้องแบบพุทธ :: อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๕ ม.ค. ๒๕๖๕Download 
ทางรอดอยู่ที่ทางสายกลาง :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒ ก.พ. ๒๕๖๕Download 
ความรับรู้ก็อยู่ชั่วคราว :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
ความอดทนคือเครื่องมือในการสู้กิเลส :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕Download 
เห็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรม :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕Download 
ถ้าแรงไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลส :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕Download 
ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕Download 
อดทนฝึกทำเหตุแห่งความพ้นโลก :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕Download 
เบื้องต้นต้องมีวิหารธรรม :: อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔Download 
หัวใจของการปฏิบัติคือการมีความเพียร :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
หลักต้องแม่น :: อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔Download 
อารมณ์กรรมฐาน :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
เข้าใจทุกข์มากขึ้น ทุกข์ยิ่งน้อยลง :: อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
เรียนจากตัวเราเองเป็นหลัก :: อ.ประสาน ๓ พ.ย. ๒๕๖๔ (psn641103)Download 
ศีลที่เป็นบาทฐานของสมาธิ :: อ.ประสาน ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ (psn640818)Download 
ประกันชีวิตด้วยศีล :: อ.ประสาน ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ (psn640804)Download 
ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามกายใจ :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
หลงแล้วรู้ :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ (psn640831)Download 
ภาวนาอย่างเป็นธรรมชาติ :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ (psn640826)Download 
จับหลักให้แม่น :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ (psn640721)Download 
ทุกอย่างเกิดดับตามเหตุ :: สวนธรรมประสานสุข ๗ ก.ค. ๒๕๖๔ (psn640707)Download 
ลงมือปฏิบัติแล้วเข้าใจด้วยตัวเอง :: สวนธรรมประสานสุข ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ (psn640616)Download 
ศัตรูตัวจริง :: สวนธรรมประสานสุข ๒ มิ.ย.๒๕๖๔Download 
หัดรู้สึกอย่างเดียว :: สวนธรรมประสานสุข ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔Download 
การปฏิบัติไม่ใช่การปรุงแต่ง :: สวนธรรมประสานสุข ๕ พ.ค.๒๕๖๔Download 
เรียนรู้ตัวเอง จนเข้าใจความเป็นจริง :: สวนธรรมประสานสุข ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ (psn640407)Download 
ทำสมถะหรือวิปัสสนา หลักต้องแม่น :: สวนธรรมประสานสุข ๓ มี.ค ๒๕๖๔ (psn640317)Download 
สักการะเทวดาแบบชาวพุทธ :: สวนธรรมประสานสุข ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ (psn640303)Download 
เริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานที่ถนัด :: สวนธรรมประสานสุข ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ (psn640217)Download 
ทำกิจในอริยสัจให้ถูกต้อง :: สวนธรรมประสานสุข ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ (psn640203)Download 
ภาวนามยปัญญา :: สวนธรรมประสานสุข ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ (psn640127)Download 
ไม่ประมาท :: สวนธรรมประสานสุข ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ (psn640120)Download 
เข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่น :: สวนธรรมประสานสุข ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631230)Download 
เหตุให้เกิดสติตัวจริง :: อ.ประสาน สวนธรรมประสานสุข ๖ ม.ค. ๒๕๖๔ (psn640106)Download 
สะสมอย่างไรอยู่ที่เราเลือก :: สวนธรรมประสานสุข ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631209B)Download 
อย่าเพิ่มทุกข์จากการภาวนา :: คอร์ส กลต ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631207)Download 
วัดความก้าวหน้าของตัวเราเอง :: สวนธรรมประสานสุข ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631219A)Download 
นักปฏิบัติที่สมาธิดี :: สวนธรรมประสานสุข ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631223)Download 
ทำให้ถูก ทำให้พอ :: สวนธรรมประสานสุข ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631209)Download 
เรียนรู้จากความจงใจ :: สวนธรรมประสานสุข ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631205B)Download 
อดทนสำคัญกว่าเก่ง :: สวนธรรมประสานสุข ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631205A)Download 
ถ้าอยากให้ถูก มันถึงผิด :: สวนธรรมประสานสุข ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (psn631121B)Download 
รูปแบบสำคัญ - สวนธรรมประสานสุข ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn631202)Download 
เป้าหมายคือความพ้นทุกข์ - สวนธรรมประสานสุข ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ (psn631125)Download 
ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โอกาส - สวนธรรมประสานสุข ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (psn631121A)Download 
เรียนรู้ความเป็นจริงของสัจจะ ของธรรมะ - สวนธรรมประสานสุข ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (psn631111)Download 
ภาวนาด้วยใจธรรมดา - สวนธรรมประสานสุข ๗ พ.ย. ๒๕๖๓ (psn631107A)Download 
ภาวนาจริงจังแล้วใจจะเครียด - สวนธรรมประสานสุข ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ (psn631028)Download 
อ.ประสาน สอนคนจีน #๒๐ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630314B)Download 
สอนคนจีน #๒๐ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630314A)Download 
สอนคนจีน #๑๙ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓ (psn630307)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630225B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630225A)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224D)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224C)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630224A)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223C)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223B)Download 
คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630223A)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๓ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630215C)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๒ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630215B)Download 
สอนคนจีน #๑๘-๑ ๑๕ ก.พ.63 (psn630215A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630205)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204E)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204D)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630204B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630203A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630202C)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630202B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๒ ก.พ.63 (psn630202A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630201B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (psn630201A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630131B)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630131A)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630130)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630110)Download 
คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630118)Download 
อ.ประสาน - สอนคนจีน #๑๖ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621214B)Download 
สอนคนจีน #๑๗ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (psn630111)Download 
สอนคนจีน #๑๖ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621214A)Download 
สอนคนจีน #๑๕ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621123)Download 
ต้องพึ่งตัวเอง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621203B)Download 
มีศีลเป็นฐาน ฝึกจิตให้ถูกต้อง - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621203A)Download 
กรอบของการปฏิบัติธรรม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621202B)Download 
ภพต่างๆ หมุนเวียนในใจเรา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621202A)Download 
คอร์ส ก.ล.ต. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621207)Download 
หัวใจอยู่ที่เคล็ดวิชาไม่ใช่กระบวนท่า - คอร์สจีน ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621228)Download 
ร้อยเรียงธรรม ย้ำลงใจ - คอร์สจีน (psn621227C)Download 
เพราะเป้าไม่ชัด จึงถูกซัดออกนอกทาง - คอร์สจีน ๒๗ ธ.ค.62 (psn621227B)Download 
พักจิตบ้างก็ได้ - คอร์สจีน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621227A)Download 
ฉีกความยึดในรูปแบบการปฏิบัติ - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226C)Download 
กิเลสเล็กๆ น้อยๆ อย่าไว้ใจมัน - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226B)Download 
ยึดมากทุกข์มาก - คอร์สจีน ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621226A)Download 
คนตัวเบา - คอร์สจีน ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621225B)Download 
กิเลสหรือกุศลสั่งใจ - คอร์สจีน ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621225A)Download 
ทุกสิ่งยุติธรรมตามกรรม - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224C)Download 
ใช้ใจธรรมดารู้สิ่งที่ธรรมดา - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224B)Download 
เรียนรู้จิตจากการทำงาน - คอร์สจีน ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621224A)Download 
คุยเรื่องบริกรรม ๒ - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223D)Download 
คุยเรื่องบริกรรม ๑ - คอร์สจีน 23 ธ.ค. ๒๕๖๓ (psn621223C)Download 
การดำรงชีพในผ้าเหลือง - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223B)Download 
เรียนรู้จากกิเลสเพราะกิเลสเกิดบ่อยที่สุด - คอร์สจีน ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621223A)Download 
เรียนรู้กิเลสตัวเองให้มาก - คอร์สจีน#๑๒ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621222B)Download 
หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติในชีวิตประจำวัน - คอร์สจีน ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621222A)Download 
สิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆ - คอร์สจีน#๑๒ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621221B)Download 
ที่จริงชีวิตเราไม่เคยเป็นอิสระเลย - คอร์สจีน#๑๒ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621221A)Download 
ฟังน้อยลง ถามน้อยลง ปฏิบัติมากให้มาก - คอร์สจีน#๑๒ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ (psn621220)Download 
สอนคนจีน #๑๔ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621109 )Download 
สอนคนจีน #๑๓ ๒ พ.ย. ๒๕๖๒ (psn621102)Download 
สอนคนจีน #๑๒ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621026)Download 
ทุกความเกาะเกี่ยวนำความทุกข์มาให้ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019A)Download 
ความผิดผู้อื่นเท่าภูเขา ความผิดเราเท่าเมล็ดงา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018F)Download 
ส่งการบ้านสนองเซลฟ์ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018E)Download 
ทุกสภาวะถ้าดูก็ได้แต้ม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018D)Download 
ภาวนาชิวชิว - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018C)Download 
ต้องรู้ว่าผิดถึงจะมีโอกาสถูก - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018B)Download 
สัมมาวายามะ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621018A)Download 
อย่าประมาท - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017D)Download 
ทำไปเถอะอย่ากลัวผิด - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017C)Download 
วิธีทำสมาธิของนักดูจิต - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค.62 (psn621017B)Download 
ภาวนาด้วยใจที่เป็นธรรมดา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621017A)Download 
เรียนรู้อะไรได้บ้างจากการกระทบผัสสะ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016D)Download 
ภาวนาให้มากแล้วจะสิ้นสงสัย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016C)Download 
วางแผนชีวิตให้เกื้อกูลกับการภาวนา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016B)Download 
ใครมีมรรคผลเป็นแก่นสารจะทนได้ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621016A)Download 
กามกับการปฏิบัติธรรม - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621019C)Download 
ไปที่ชอบที่ชอบ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015E)Download 
คนขี้เกียจไปไม่รอด - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015D)Download 
เราเลือกผัสสะไม่ได้ - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015C)Download 
ใจที่ผ่อนคลายภาวนาง่าย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015B)Download 
กรรมฐานเดินทำอย่างไร - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621015A)Download 
สอนคนจีน#๑๑ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621012)Download 
สอนคนจีน #๑๐ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (psn621005)Download 
สอนคนจีน#๙ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ (PSN620921)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620929)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928D)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928C)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620928A)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927C)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927B)Download 
คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (psn620927A)Download 
บาปทั้งปวงต้องละ - อ. ประสาน สวนธรรมประสานสุข สอนคนจีน ๑ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๒ (psn620714)Download 
การปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัว - อ. ประสาน ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ (psn620712)Download 
ทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้น ไม่ทำผิดยิ่งกว่า - อ.ประสาน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620113A)Download 
ธรรมะสำหรับการใช้ชีวิตทางโลก - อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609C)Download 
อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609B)Download 
อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620609A)Download 
อ.ประสาน - นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620608B)Download 
จุดตั้งต้นของการปฏิบัติ - อ.ประสาน นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (psn620608A)Download 
อ.ประสาน - วัดเขาดินวนาราม ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620526B)Download 
จิตไม่ถูก เดินปัญญาไม่ได้จริง - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620526A)Download 
อย่าให้ใจว่างงาน - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620525B)Download 
ไม่มีใครช่วยใครได้จริง - อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒ (psn620525A)Download 
ไม่ผิดก็ถูกเองแหละ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511C)Download 
ตัณหาเป็นผู้สร้างภพ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511B)Download 
อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620511A)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510F)Download 
ลอกเปลือกตัวเอง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510E)Download 
ธรรมะเพื่อการทำงานร่วมกัน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510D)Download 
เก่งไม่กลัว กลัวไม่อดทน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510B)Download 
เจริญหรือเสื่อมก็ต้องอดทนภาวนา - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620510A)Download 
อย่าประมาทในชีวิต - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509C)Download 
เจริญสติต่อเนื่องด้วยจิตธรรมดา - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509B)Download 
สิ่งที่ผิดไม่เกินหลงกับเพ่ง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620509A)Download 
จิตที่จะรับธรรมะได้ดีต้องอ่อน - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508C)Download 
ความรู้สึกตัวสำคัญที่สุด - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508B)Download 
การภาวนาไม่ต่อเนื่องส่งเสริมความเห็นผิด - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620508A)Download 
ทุกกรรมฐานล้วนใช้แล้วเสื่อมทั้งสิ้น - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507C)Download 
คนฉลาดอยู่ในเปลือกไหนก็ภาวนาได้ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507B)Download 
เรียนรู้ตัวเอง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620507A)Download 
ทำกรรมฐานด้วยการสวดมนต์ - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620506B)Download 
จุดอ่อนของฆราวาสคือไม่ต่อเนื่อง - อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติขอนแก่น ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (psn620506A)Download 
ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราออกจากโลก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620408B)Download 
ถ้ายังทุกข์อยู่ ยังทิ้งกรรมฐานไม่ได้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๘ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620408A)Download 
เจริญสติต่อเนื่องทำให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620407B)Download 
ฝึกสติจนเป็นอัตโนมัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620407A)Download 
หัดดูสภาวะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๖ เม.ย ๒๕๖๒ (psn620406)Download 
ต้องมีวินัยในการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405D)Download 
การภาวนาเป็นศิลปะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405C)Download 
ไม่เผลอไม่เพ่ง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405A)Download 
พุทโธใจรู้ พุทโธรู้ใจ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กฟผ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (psn620405B)Download 
อย่าประมาท - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620217C)Download 
ความจำเป็นในการทำรูปแบบ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620217B)Download 
หลวงปู่ดูลย์สอนว่า การดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง 1Download 
รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้อง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216D)Download 
อย่าหนีทุกข์ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216C)Download 
ธรรมทั้งปวงเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้น - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒Download 
มีความเพียรแผดเผากิเลส - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620216A)Download 
ฝึกจนจิตเป็นกลางด้วยปัญญา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620215B)Download 
สิ่งใดถูกรู้ถูกดู สิ่งนั้นไม่ใช่เรา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620215A)Download 
ภาวนาไม่ได้เอาจิตที่นิ่ง - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ จิตหนึ่ง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214C)Download 
จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214B)Download 
รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ กลุ่มจิตหนึ่ง​ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620214A)Download 
อ.ประสาน - ธรรมราชิกสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อินเดีย ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620202B)Download 
อ.ประสาน - ธรรมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อินเดีย ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ (psn620202A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn620131)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620130B)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620130A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620129B)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620113B)Download 
ยังทุกข์ไม่พอ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229C)Download 
มีความเพียรแผดเผากิเลส - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611228B)Download 
รู้ซื่อๆไม่ต้องคิดมาก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611228A)Download 
ธัมมวิจยะ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227A)Download 
อ.ประสาน - พุทธคยา ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620129A)Download 
สั่งไม่ได้ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620120)Download 
ความรู้ส่งเสริมกิเลส - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620119)Download 
ตอบคำถามผู้ปฎิบัติ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620118B)Download 
เครื่องอยู่ไม่ใช่เครื่องจองจำ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ (psn620118A )Download 
ธรรมะภาคสนาม - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229D)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611223B)Download 
ความสุขจากการปฎิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229B)Download 
กิเลสไม่กลัวความรู้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611229A)Download 
อะไรก็ได้ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214B)Download 
มายา - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227C)Download 
เรียนรู้ตัวเองเข้าไว้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ ในขั้นพื้นฐาน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611227B)Download 
ทางที่เลือกเอง - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๑ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611223A)Download 
ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611215A)Download 
หัวใจของการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214C)Download 
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611214A)Download 
โลกว่างเปล่า - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611213C)Download 
อ.ประสาน - คอร์สอินเตอร์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611213A)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209C)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209A)Download 
อ.ประสาน - งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๓๐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (psn611118B)Download 
คุณประสาน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (psn611209B)Download 
สัมมาวายามะ - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ 30 ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (psn611118A)Download 
เมื่อไหร่มีสติ เมื่อนั้นมีการปฏิบัติ - อ.ประสาน ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610510A)Download 
ยาพิษของความสุข - อ.ประสาน ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610509A)Download 
เรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610707A)Download 
อยู่ยอดตึกหรือสี่แยก - อ.ประสาน งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610722B)Download 
ความเข้าใจผิดของนักภาวนาส่วนใหญ่ - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610722A)Download 
เห็นสภาวะอย่างที่มันเป็น - อ.ประสาน คอร์สจีน ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610510B)Download 
อย่าประมาท - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714D)Download 
สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714C)Download 
ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714A)Download 
ยุ่งกับคนอื่นมาก วัฏฏะยิ่งยาว - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ ขอนแก่น ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610714B)Download 
ความสามารถในการออกรู้ออกเห็นเป็นคนละเรื่องกับความฉลาดของจิต - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713C)Download 
พ่อสอนลูก - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713B)Download 
นั่งสมาธิอย่างไร- อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610713A)Download 
ใส่ใจ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610712A)Download 
ภายใต้ร่มเงาพระศาสนา - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610708)Download 
ถามตอบ - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701C)Download 
วิปัสสนาปัญญา - อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701B)Download 
เรียนจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610707A)Download 
ในสภาวะนั้นไม่มีตัวเราแม้ซักนิดเดียว - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn61070)Download 
ธรรมะและวินัยคือตัวแทนของพระพุทธองค์ - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610706B)Download 
ขอบอกตรงๆ - อ.ประสาน คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610706A)Download 
วิถีแห่งธรรม- อ.ประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (psn610701A)Download 
เจตนารู้สึกเมื่อไหร่ ผิดเมื่อนั้น - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630C)Download 
ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต ทำอย่างไร - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630B)Download 
สำรวมไม่ได้แปลว่าบังคับ - คุณประสาน คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610630A)Download 
อย่าขี้เกียจไปวัด : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610625)Download 
อย่ากลัวผิด : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624C)Download 
สติเป็นฐานของคุณธรรมทั้งปวง - อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624B)Download 
พยายามทำให้ถูกเมื่อไร ผิดเมื่อนั้น : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610624A)Download 
จัดสรรเวลาในชีวิตให้คุ้มค่า : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610623B)Download 
จะภาวนาได้ต้องเห็นสภาวะ : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610623A)Download 
โง่เข้าไว้ : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610622B)Download 
อย่ากลัวกิเลสมากไป : อ.ประสาน คอร์สรินรสธรรม ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610622A)Download 
อย่านึกว่าภาวนาดีแล้ว ดีกว่านี้ยังมี - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610616B)Download 
ปฏิบัติบูชา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610616A)Download 
ความสุขในโลกเจือด้วยภาระและทุกข์อยู่เสมอ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615D)Download 
ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง- อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615C)Download 
อ.ประสาน - คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615B)Download 
นั่งรู้สึกตัว - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610615A)Download 
เอาใจมาแลกใจ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614C)Download 
เรียนแค่นี้ก็พอ - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614B)Download 
จิตธรรมดา - อ.ประสาน คอร์สอินเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (psn610614A)Download 
ธรรมดาที่สุดดีที่สุด - อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลฯ 24 ณ M Academy ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610527)Download 
ธรรมะจากขอนไม้ - อ.ประสาน ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610512)Download 
ธรรมทั้งปวงถูกรู้ถูกดู - อ.ประสาน ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610511B)Download 
ปัญหาที่ควรถาม - อ.ประสาน ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610511A)Download 
ทำทีละนิดแต่ถูก ดีกว่าทำนานๆ แต่ผิด - อ.ประสาน ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610509B )Download 
การภาวนาต้องเห็นสภาวะ - อ.ประสาน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610508B)Download 
พักเพื่อที่จะเดินต่อ - อ.ประสาน ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610508A)Download 
หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติในชีวิตประจำวัน - อ.ประสาน ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610507B)Download 
คนดี VS คนมีปัญญา - อ.ประสาน ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610507A)Download 
ปัญหาของนักปฏิบัติ - อ.ประสาน ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610506B)Download 
เรียนรู้ตัวเอง - อ.ประสาน ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610506A)Download 
จิตที่พร้อมเจริญปัญญาต้องมีสติและสมาธิที่ถูกต้อง - อ.ประสาน ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610505B)Download 
ภาวนาในทุกอิริยาบถ - อ.ประสาน ๕ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610505A )Download 
วัฒนธรรมกับธรรมะ - อ.ประสาน ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ (psn610504)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610429B)Download 
ธรรมะสำหรับคนยุคนี้ : อ.ประสาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610429A)Download 
อ.ประสาน - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610422)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน บ้านสติ ขอนแก่น ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ( psn610408)Download 
ชีวิตเลือกได้ : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (psn610401)Download 
กระทั่งความดีก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331C)Download 
หลักของการรู้สึกตัว : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331B)Download 
มิจฉาทิฐิเป็นอกุศลที่ร้ายแรงที่สุด : อ.ประสาน คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610331A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๒ ณ M Academy ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610325B)Download 
ฝึกให้ได้สติและสมาธิ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๒ ณ M Academy ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610325A)Download 
พระพุทธศาสนามีอะไรมากกว่าการนั่งสมาธิ - อ.ประสาน คอร์สชาวแคนาดา ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610321)Download 
ฉลาดรู้ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610318)Download 
อย่าหยุดสร้างความดี - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610317B)Download 
หลักการปฏิบัติ - อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610317A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610316B)Download 
ต้นทางการปฏิบัติ : อ.ประสาน คอร์สการเจริญสติ บ้านสติ ขอนแก่น ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610316A)Download 
ธรรมะเปลี่ยนคน : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610310B)Download 
สติตัวจริง : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610310A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610309B)Download 
พระพุทธศาสนาสอนอะไร : อ.ประสาน คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (psn610309A)Download 
ความไม่ประมาท : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610224)Download 
ปุจฉาวิสัชนา : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610222B)Download 
มีเครื่องอยู่ไม่ใช่เพื่อจะอยู่กับเครื่องอยู่ : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610222A)Download 
ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสามัคคี : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610221B)Download 
การมีเครื่องอยู่เป็นสาระสำคัญของวิธีการปฏิบัติ : อ.ประสาน คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610221A)Download 
เรียนธรรมะด้วยใจนอบน้อม : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210C)Download 
สำคัญที่สติ : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210B)Download 
การปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเอง : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610210A)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209C)Download 
ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะและวิปัสสนา : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209B)Download 
ทำจริงๆ ได้ของเล่น ทำเล่น ๆ ได้ของจริง : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610209A)Download 
บุคคลถึงความบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญา : อ.ประสาน คอร์สจิตหนึ่ง ๘ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610208)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน ณ เทือกเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610203B)Download 
ปลิโพธ : อ.ประสาน ณ เทือกเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (psn610203A)Download 
ศรัทธากับความงมงาย : อ.ประสาน ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610129)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๐ ณ M Academy ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610121B)Download 
มรรคมีองค์แปด : อ.ประสาน สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๐ ณ M Academy ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610121A)Download 
สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนา : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610106)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610105)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610104B)Download 
ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610104A)Download 
บุญใดประกอบด้วยสติด้วยปัญญา บุญนั้นเป็นบุญใหญ่ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610103)Download 
ถามตอบ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102C)Download 
สองสิ่งที่ต้องเรียน : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102B)Download 
ฝึกใช้ประคำเจริญสติ : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ (psn610102A)Download 
ไม่คล้อยตาม ไม่ต่อต้าน : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601231B)Download 
จริงจังแต่ไม่เคร่งเครียด : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601231A)Download 
เป็นผู้รู้ ผู้ดู ผู้เห็น : อ.ประสาน คอร์สจีน 8 ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ (psn601230B)Download 
psn601230A.mp3Download 
psn601229.mp3Download 
psn601223B.mp3Download 
psn601223A.mp3Download 
psn601222B.mp3Download 
psn601222A.mp3Download 
psn601207B.mp3Download 
psn601203B.mp3Download 
psn601203A.mp3Download 
psn601126B.mp3Download 
psn601126A.mp3Download 
psn601119.mp3Download 
psn601118C.mp3Download 
psn601118B.mp3Download 
psn601118A.mp3Download 
psn601112B.mp3Download 
psn601112A.mp3Download 
psn601111.mp3Download 
psn601104.mp3Download 
psn600929.mp3Download 
psn600924.mp3Download 
psn600923C.mp3Download 
psn600923A.mp3Download 
psn600922B.mp3Download 
psn600922A.mp3Download 
psn600917B.mp3Download 
psn600917A.mp3Download 
psn600909B.mp3Download 
psn600909A.mp3Download 
psn600907.mp3Download 
psn600906.mp3Download 
psn600902C.mp3Download 
psn600902B.mp3Download 
psn600902A.mp3Download 
psn600901B.mp3Download 
psn600901A.mp3Download 
psn600827.mp3Download 
psn600819.mp3Download 
psn600818B.mp3Download 
psn600818A.mp3Download 
psn600817.mp3Download 
psn600816.mp3Download 
psn600815B.mp3Download 
psn600815A.mp3Download 
psn600814B.mp3Download 
psn600814A.mp3Download 
psn600813B.mp3Download 
psn600813A.mp3Download 
psn600812B.mp3Download 
psn600812A.mp3Download 
psn600804.mp3Download 
psn600729C.mp3Download 
psn600729B.mp3Download 
psn600729A.mp3Download 
psn600722A.mp3Download 
psn600709B.mp3Download 
psn600709A.mp3Download 
psn600702.mp3Download 
psn600701C.mp3Download 
psn600701B.mp3Download 
psn600701A.mp3Download 
psn600624.mp3Download 
psn600623B.mp3Download 
psn600623A.mp3Download 
psn600622.mp3Download 
psn600614.mp3Download 
psn600613B.mp3Download 
psn600613A.mp3Download 
psn600609B.mp3Download 
psn600609A.mp3Download 
psn600608C.mp3Download 
psn600608B.mp3Download 
psn600608A.mp3Download 
psn600604B.mp3Download 
psn600603C.mp3Download 
psn600603B.mp3Download 
psn600603A.mp3Download 
psn600602D.mp3Download 
psn600602C.mp3Download 
psn600602B.mp3Download 
psn600602A.mp3Download 
psn600521B.mp3Download 
psn600521A.mp3Download 
psn600519B.mp3Download 
psn600519A.mp3Download 
psn600512B.mp3Download 
psn600506B.mp3Download 
psn600311.mp3Download 
psn600512C.mp3Download 
psn600512A.mp3Download 
psn600506A.mp3Download 
psn600505B.mp3Download 
psn600505A.mp3Download 
psn600423.mp3Download 
psn600407B.mp3Download 
psn600407A.mp3Download 
psn600406.mp3Download 
psn600402.mp3Download 
psn600326.mp3Download 
psn600322.mp3Download 
psn600318B.mp3Download 
psn600318A.mp3Download 
psn600310B.mp3Download 
psn600310A.mp3Download 
psn600309C.mp3Download 
psn600309B.mp3Download 
psn600309A.mp3Download 
psn600225.mp3Download 
psn600223D.mp3Download 
psn600223C.mp3Download 
psn600223B.mp3Download 
psn600223A.mp3Download 
psn600219.mp3Download 
psn600218C.mp3Download 
psn600218B.mp3Download 
psn600218A.mp3Download 
psn600203.mp3Download 
psn600202.mp3Download 
psn600131B.mp3Download 
psn600131A.mp3Download 
psn600122.mp3Download 
psn600108.mp3Download 
psn591225.mp3Download 
psn591224B.mp3Download 
psn591224A.mp3Download 
psn591223B.mp3Download 
psn591223A.mp3Download 
psn591223A.mp3Download 
psn591212.mp3Download 
psn591212.mp3Download 
psn591211.mp3Download 
psn591211.mp3Download 
psn591204.mp3Download 
psn591203B.mp3Download 
psn591203A.mp3Download 
psn591127.mp3Download 
psn591120.mp3Download 
psn591112.mp3Download 
psn591111.mp3Download 
psn590925C.mp3Download 
psn590925B.mp3Download 
psn590925A.mp3Download 
psn590918.mp3Download 
psn590911.mp3Download 
psn590910B.mp3Download 
psn590910A.mp3Download 
psn590909D.mp3Download 
psn590909C.mp3Download 
psn590909B.mp3Download 
psn590909A.mp3Download 
psn590908C.mp3Download 
psn590908B.mp3Download 
psn590908A.mp3Download 
psn590907B.mp3Download 
psn590907A.mp3Download 
psn590827B.mp3Download 
psn590827A.mp3Download 
psn590814.mp3Download 
psn590813.mp3Download 
psn590812.mp3Download 
psn590811.mp3Download 
psn590731.mp3Download 
psn590730C.mp3Download 
psn590730B.mp3Download 
psn590730A.mp3Download 
psn590724.mp3Download 
psn590625.mp3Download 
psn590624B.mp3Download 
psn590624A.mp3Download 
psn590620.mp3Download 
psn590619C.mp3Download 
psn590619B.mp3Download 
psn590619A.mp3Download 
psn590614.mp3Download 
psn590613C.mp3Download 
psn160613B.mp3Download 
psn160613A.mp3Download 
psn590609.mp3Download 
psn590608C.mp3Download 
psn590608B.mp3Download 
psn590608A.mp3Download 
psn590703.mp3Download 
psn590529.mp3Download 
psn590514.mp3Download 
psn590513.mp3Download 
psn590512B.mp3Download 
psn590512A.mp3Download 
psn590511C.mp3Download 
psn590511B.mp3Download 
psn590511A.mp3Download 
psn590510.mp3Download 
psn590509C.mp3Download 
psn590509B.mp3Download 
psn590509A.mp3Download 
psn590508B.mp3Download 
psn590508A.mp3Download 
psn590507B.mp3Download 
psn590507A.mp3Download 
psn590506C.mp3Download 
psn590506B.mp3Download 
psn590506A.mp3Download 
psn590505.mp3Download 
psn590424.mp3Download 
psn590312.mp3Download 
psn590311B.mp3Download 
psn590311A.mp3Download 
psn590310D.mp3Download 
psn590310C.mp3Download 
psn590310B.mp3Download 
psn590310A.mp3Download 
psn590309C.mp3Download 
psn590309B.mp3Download 
psn590309A.mp3Download 
psn590227.mp3Download 
psn590221B.mp3Download 
psn590221A.mp3Download 
psn590219B.mp3Download 
psn590219A.mp3Download 
psn590213.mp3Download 
psn590211.mp3Download 
psn590130B.mp3Download 
psn590130A.mp3Download 
psn590108A.mp3Download 
psn590108B.mp3Download 
psn590103.mp3Download 
psn581226.mp3Download 
psn581212C.mp3Download 
psn581212B.mp3Download 
psn581212A.mp3Download 
psn581211B.mp3Download 
psn581211C.mp3Download 
psn581211A.mp3Download 
psn581210C.mp3Download 
psn581210B.mp3Download 
psn581210A.mp3Download 
psn581209B.mp3Download 
psn581209A.mp3Download 
psn581121.mp3Download 
psn581018.mp3Download 
psn581017B.mp3Download 
psn581017A.mp3Download 
psn581004.mp3Download 
psn580919.mp3Download 
psn580918C.mp3Download 
psn580918B.mp3Download 
psn580918A.mp3Download 
psn580917B.mp3Download 
psn580917A.mp3Download 
psn580916.mp3Download 
psn580915C.mp3Download 
psn580915B.mp3Download 
psn580915A.mp3Download 
psn580914B.mp3Download 
psn580914A.mp3Download 
psn580913C.mp3Download 
psn580913B.mp3Download 
psn580913A.mp3Download 
psn580912.mp3Download 
psn580911B.mp3Download 
psn580911A.mp3Download 
psn580910.mp3Download 
psn580905.mp3Download 
psn580628.mp3Download 
psn580627B.mp3Download 
psn580627A.mp3Download 
psn580624.mp3Download 
psn580623C.mp3Download 
psn580623B.mp3Download 
psn580623A.mp3Download 
psn580621.mp3Download 
psn580620B.mp3Download 
psn580620A.mp3Download 
psn580516.mp3Download 
psn580515.mp3Download 
psn580514.mp3Download 
psn580513.mp3Download 
psn580512B.mp3Download 
psn580512A.mp3Download 
psn580511B.mp3Download 
psn580511A.mp3Download 
psn580510B.mp3Download 
psn580510A.mp3Download 
psn580509C.mp3Download 
psn580509B.mp3Download 
psn580509A.mp3Download 
psn580508C.mp3Download 
psn580508B.mp3Download 
psn580508A.mp3Download 
psn580507.mp3Download 
psn580411.mp3Download 
psn580405.mp3Download 
psn580321B.mp3Download 
psn580321A.mp3Download 
psn580227.mp3Download 
psn580207.mp3Download 
psn580201.mp3Download 
psn580131.mp3Download 
psn580114.mp3Download 
psn580103.mp3Download 
psn571206C.mp3Download 
psn571206B.mp3Download 
psn571206A.mp3Download 
psn571205.mp3Download 
psn571204B.mp3Download 
psn571204A.mp3Download 
psn571202B.mp3Download 
psn571202A.mp3Download 
psn571201B.mp3Download 
psn571201A.mp3Download 
psn571130.mp3Download 
psn571129C.mp3Download 
psn571129B.mp3Download 
psn571129A.mp3Download 
psn571128C.mp3Download 
psn571128B.mp3Download 
psn571128A.mp3Download 
psn571122.mp3Download 
psn571011.mp3Download 
psn570920B.mp3Download 
psn570920A.mp3Download 
psn570919.mp3Download 
psn570918C.mp3Download 
psn570918B.mp3Download 
psn570918A.mp3Download 
psn570917.mp3Download 
psn570916B.mp3Download 
psn570916A.mp3Download 
psn570915C.mp3Download 
psn570915B.mp3Download 
psn570915A.mp3Download 
psn570914C.mp3Download 
psn570914B.mp3Download 
psn570914A.mp3Download 
psn570913B.mp3Download 
psn570913A.mp3Download 
psn570912C.mp3Download 
psn570912B.mp3Download 
psn570912A.mp3Download 
psn570907.mp3Download 
psn570823.mp3Download 
psn570719B.mp3Download 
psn570719A.mp3Download 
psn570718B.mp3Download 
psn570718A.mp3Download 
psn570717C.mp3Download 
psn570717B.mp3Download