Tiểu sử Sư Luangpor Pramote Pamojjo

Sư Luangpor Pramote Pamojjo sinh năm 1952 tại Ban Dokmai, Phường Ban Bat, Quận Pom Prap Sattru Phai, Thành phố Bangkok Thái Lan.

Học vấn
– Cấp Tiểu học Trường Suriyawong (Lớp 1-3), Trường chùa Plubplachai (Lớp 4-6)
– Cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông – Trường Yothinburana
– Đại học và Cao học – Khoa Chính trị tại Trường Đại học Chulalongkorn

Sự nghiệp
– Nhân viên tại Ban Chỉ huy Hoạt động An ninh Vương quốc (1975-1978)
– Nhân viên phân tích Chính sách và Kế hoạch tại Hội đồng An ninh Quốc gia (1978-1992)
– Chuyên gia tại Tập đoàn Viễn thông Thái Lan (1992-2001)

Việc Học và Thực hành Pháp
– Học giả Pháp, trình độ sơ cấp
– Học hành Thiền Quán niệm hơi thở (anapanasati) theo lời giảnh dạy của nhà sư Thanpor Lee Dhammadharo từ năm 1959.
– Học Pháp hành với một số thiền sư từ năm 1982, chẳng hạn như sư Luangpu Dune Atulo, sư Luangpor Bhud Thaniyo, sư Luangpu Tes Tesrungsi, sư Luangpu Sim Buddhajaro, sư Luangpu Boonjan Janthawaro và sư Luangpu Suwat Suwajo.
– Xuất gia lần đầu tiên lúc còn là sinh viên ở chùa Chonlaprathan Rangsarit tỉnh Nonthaburi, Sư Luangpu Panya Nantha Bhikku là sư chủ trì.
– Xuất gia lần thứ hai ở chùa Buraparam tỉnh Surin vào ngày 30 tháng 6 năm 2001, Sư Phra Ratworakhun (Somsak Punthito) là sư chủ trì.

Nơi ở trong mùa an cư
– Năm năm đầu tiên ở Suan Phothiyan Arunwasi xã Tha Muang Tỉnh Kanchanaburi của sư Than Phra Ajanh Sujin Sujinno.
– Năm thứ sáu ở Suan Santidham xã Sriracha tỉnh Chonburi với sự đồng ý của sư chủ trì việc xuất gia.

Tác phẩm
– Phương pháp Thực hành dẫn đến Thoát khổ (1999-2001, trước khi xuất gia lần thứ hai)
– Con đường dẫn đến Giác ngộ (2002)
– Ánh sáng Phật pháp (2004)
– Con đường Duy nhất (2006)
– Con đường Thoát khổ (2006)
– Cốt lõi lời truyền dạy của sư Luangpu Dune Atulo (2008)