แผ่นที่ ๑๐๐

เราทำต้นทางนี้ให้ดี มีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆ
กุศลเกิดก็รู้ อกุศลเกิดก็รู้ไป ไม่ต้องคาดหวังอะไร
แล้วมันจะรู้ได้เร็วขึ้นๆ เพราะสติเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ
มีความเพียรชอบ ทำให้มากเจริญให้มาก
ก็จะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์

ฉะนั้นคอยดูจิตดูใจตัวเองที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลไว้ให้มากๆ
สติก็จะดี สมาธิก็จะสมบูรณ์ขึ้นมา
แล้วต่อไปพอสมาธิเกิดแล้ว จะเห็นไตรลักษณ์
ลำพังสติ ไม่มีสัมมาสมาธิหนุนหลัง ยังไม่เห็นไตรลักษณ์
สติระลึกกาย เห็นอะไร เห็นกาย
สติระลึกรู้เวทนา เห็นอะไร ก็เห็นเวทนา
สติระลึกรู้กุศลอกุศล เห็นอะไร เห็นกุศล อกุศล
แต่ถ้าจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่น
มันจะเห็นเลยว่ากายที่สติระลึกรู้ ไม่ใช่เรา
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่เรา
เวทนาที่สติระลึกรู้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่เรา
กุศลอกุศลที่จิตระลึกรู้ คือสังขารทั้งหลายไม่ใช่เราๆ
ค่อยดูไป พอปัญญามันแก่รอบแล้วต่อไปวิมุตติมันก็เกิดเอง

พระพุทธเจ้าสอนบอกว่า
ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรค ผล นิพพานได้
จิตบรรลุมรรค ผล นิพพานได้
เมื่อศีล สมาธิ ปัญญาแก่รอบ
ศีล สมาธิ ปัญญาแก่รอบ
ต้องอาศัยการเจริญมรรคมีองค์ 8 นั่นล่ะ
แต่พวกเราจะปฏิบัติทางดูจิต
เราก็ตัดเข้ามาตรงสัมมาวายามะนี่เลย
คอยรู้ทันกิเลสตัวเองไว้ เป็นการปฏิบัติที่ลัดสั้น

 

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
3 กันยายน 2566


FileAction
เคล็ดวิชาฝึกจิตเพื่อเดินปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
เรียนเข้ามาให้ถึงจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ปรุงทีไรก็ทุกข์ทุกที : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
วิธีล้างความเห็นผิด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
อ่านใจตัวเองให้ออก : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
หลักการปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ละความเห็นผิดแล้วจึงละความยึดถือ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ธรรม 10 ประการของนักปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสำคัญ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖Download 
รู้ว่ากายใจเป็นทุกข์จึงหมดความยึดมั่น : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖Download 
จิตเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็ว : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖Download 
หัดรู้หัดดูจนปล่อยวาง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖Download 
วิมุตติเกิดเมื่อเห็นไตรลักษณ์มากพอ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖Download 
วิธีจัดการกับความฟุ้งซ่าน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖Download 
ธาตุ ๖ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖Download 
อ่านจิตตนเอง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ กันยายน ๒๕๖๖Download 
ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ กันยายน ๒๕๖๖Download 
สัมมาวายามะ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ กันยายน ๒๕๖๖Download 
เมื่อไรเห็นทุกข์จะวางทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ กันยายน ๒๕๖๖Download 
วิธีเดินปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
ใช้จิตประภัสสรไปเจริญปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
วิปัสสนาไม่ดัดแปลงจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
ศีลและสมาธิเพื่อการเจริญปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
อสุรกายเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
หน้าที่ของเราคือแหกคุกให้ได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖Download 
ธรรมะภาคปฏิบัติ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖Download