หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

หนังสือธรรมะ และประมวลธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

กถาวัตถุ ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

มีคำถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู ข้อที่หนึ่ง “มีธรรมะอันไหนที่เมื่อเราทำมากๆ แล้วจะทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สอง “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว จะเสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สาม “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว ทางโลกจะเสื่อมแต่ทางธรรมเจริญ” แล้วข้อสุดท้าย “มีธรรมะอะไรที่ทำแล้ว ทางโลกเจริญแต ... อ่านต่อ
รักษาใจยามเจ็บไข้

รักษาใจยามเจ็บไข้

เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่เจ็บป่วยเฉพาะร่างกาย จิตใจมันจะหงุดหงิดไปด้วย หรือจิตใจมันจะมีโทสะ อย่างพอได้ยินทีแรกว่าเป็นมะเร็ง โทสะอันแรกเลย ตกใจ บางคนกลัว ตกใจ กังวล นี่กิเลสตระกูลโทสะทั้งหมดเลย ถามว่าตกใจแล้วหายจากการเป็นมะเร็งไหม ไม่หาย เห็นไหม กลัว แล้วหายไหม ไม่หาย กังวลใจแล้วมันจะหายไหม มันก็ไ ... อ่านต่อ
ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ และท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ให้ เราจะต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง ก้าวเดินไปตามเส้นทาง ท่ีพระพุทธเจ้าวางไว้ให้ เราต้องรู้หลัก ว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เราจะได้ปฏิบัติได้ถูก แล้วถัดจากนั้นเราก็ลงมือ ... อ่านต่อ
เรื่องธรรมดา

เรื่องธรรมดา

การปฏิบัติธรรม เราต้องมาเรียนว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างไร ธรรมดาของใจเป็นอย่างไร มาเรียนตัวนี้จนเห็นความเป็นจริงของมันแล้ว ธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมดามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญามันก็เกิดขึ้นมา ... อ่านต่อ
ธรรมะโดนใจ

ธรรมะโดนใจ

บางครั้งคำพูดที่โดนใจเพียงไม่กี่คำ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ หนึ่งได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีอัจฉริยภาพในการสอนให้โดนใจคนฟัง มีคนจำนวนไม่น้อยชีวิตเปลี่ยนจากการฟังธรรมท่ีท่านแสดงเพียงไม่กี่ครั้ง ลูกศิษย์ผู้เห็นประโยชน์จึงรวบรวมธรรมะโดนใจในหลายๆ วาระ จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ... อ่านต่อ
หน้าที่ของชาวพุทธ

หน้าที่ของชาวพุทธ

พวกเรามีหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทุกคน หน้าที่ประการแรก ทำประโยชน์ตนเอง ไม่ประมาทนะ ทำประโยชน์ตัวเอง ก็คือภาวนาเข้า มีสติ ฝึกให้มีสติขึ้นมา ใครไม่มีสติ ก็ฝึกให้มีสติ ใครไม่รู้จักสมาธิ ใจไม่เคยตั้งมั่น ก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมา แล้วก็ตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริง รู้อย่างที่เขาเป็น ตามรู้อย่า ... อ่านต่อ
อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายอริยสัจ ในด้านการนําไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดยหลวงพ่อได้เทศนาแสดง ให้เห็นว่าอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ เป็นเรื่องเดียวกัน จะยกข้อไหนมาปฏิบัติ ก็สัมพันธ์กันทั้งหมด แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น ๔ ข้อ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนสําหรับนําไปปฏิบัติให้เข้าถึงใจได้อ ... อ่านต่อ
วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค หรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเรียบง่ายรื่นรมย์ และเป็นทางนำให้ประจักษ์ถึงนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เอง เส้นทางสายนี้มีผู้พยายามแสวงหากันมากมายแต่ไม่พบ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และพวกเราจะพบเส้นทางสายนี้ตามพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย หากได้ศึกษาบทเรียน ๓ บทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ซึ่งเ ... อ่านต่อ
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ความรู้ขึ้นพื้นฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับปัจเจกบุคคล จนถึงโลกุตตรธรรม ๑. เตรียมตัวเดินทาง ๒. ศึกษาโรดแม็พ ๓. ท ... อ่านต่อ
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

หนังสือชุดประมวลธรรมเทศนา ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เป็นการรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่สามารถศึกษาได้เป็นลำดับไป คณะผู้จัดทำได้คัดเอาธรรมเทศนาของหลวงพ่อในส่วนที่ตรงกับชื่อหัวข้อ แต่ยังคงรายละเอียดที่สามารถเข้าใจคำสอนในหัวข้อนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑ คำอนุโมทนา, ค ... อ่านต่อ

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม เป็นธรรมบรรยายแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง และที่สำคัญก็คือในเบื้องต้น ต้องแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากติดการเพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปติดกันมาก ...ถ้าเราเฉลียวใจสักนิดหนึ่งว่า ถ้าภาวนาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิม คือสงบแ ... อ่านต่อ
ประทีปส่องธรรม

ประทีปส่องธรรม

หนังสือประทีปส่องธรรม ปัจจุบันนี้ไม่มีการพิมพ์ต่อแล้ว ญาติธรรมที่สนใจขอรับหนังสือธรรมะ หรือตำราที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หรือหนังสือที่ถอดเสียงจากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ สามารถติดตามได้จากหน้าหนังสือธรรมะ ท่านผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือธรรมะเพื่อศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับฟรีได้จากวัด ... อ่านต่อ
เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

งานของพวกเรามีแต่เจริญสติปัฏฐาน เมื่อเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้ว จิตเราย่อมว่างจากความทุกข์ ว่างจากกิเลส และว่างจากความปรุงแต่งอยู่ทั้งวัน ว่าง สว่าง บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา เพราะอะไร? เพราะไม่มีอะรไปรุงแต่งได้ ดังที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า จิตเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ จิตไร้ขอบไร้เขต จิตกว้าง ... อ่านต่อ
แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสอนทั้งหลายของหลวงปู่ล้วนแต่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ แต่ที่จัดได้ว่าเป็นแก่นธรรมคำสอนอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในขั้นปรมัตถธรรมและครอบคลุมคำสอนของทั้งหมดของท่านอย่างแท้จริง ได้แก่เรื่อง อริยสัจแห่งจิต ซึ่งมีถ้อยคำดังนี้ “จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่ ... อ่านต่อ
ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค

ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค

พวกเราต้องเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ และเราต้องทำด้วยตนเอง ชาวพุทธเราไม่มีของฟรีหรอก ทุกอย่างอยู่ในเรื่องกฏแห่งกรรม ใครทำคนนั้นก็ได้ ไม่ทำก็ไม่ได้ ทำแบบไหนก็ได้แบบนั้น ทำชั่วก็ได้รับผลของความชั่ว ทำดีก็ได้รับผลของความดี รักษาศีลก็ได้รับผลของศีล ทำทานก็ได้รับผลของทาน ทำสมถะได้ความสุข ได้ความสงบ ไ ... อ่านต่อ
จิตตสิกขาและอริยสัจ: ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำ

จิตตสิกขาและอริยสัจ: ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำ

ศาสนาพุทธจริงๆ คำสอนของท่านไม่ได้ยาก แต่ประณีต ไม่ลึกลับ แต่ลึกซึ้ง ไม่ใช่เรื่องลึกลับ เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเห็นตามท่านสอนได้ทุกเรื่องๆ คำสอนที่หลวงพ่อเอามาถ่ายทอดเป็นคำสอนของท่านบางส่วนเล็กน้อย ที่หลวงพ่อเอามาเทศน์ให้ฟัง บางคนไปฟังซีดี ภาวนาตามไป แล้วมันเห็นจริงนะ มันเห็นจริงได้ทุกเรื่องๆ ความจริ ... อ่านต่อ
จิตตั้งมั่น

จิตตั้งมั่น

วิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ให้คอยรู้ทันนะ ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตเราหนีไปคิดทั้งวัน พอจิตไหลไปปุ๊บ คอยรู้ทันไว้... ... ทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิด จิตจะหยุดคิดทันทีเลย เกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทน... ... คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆ จิตไหลไปคิดแวบ รู้สึก แวบ รู้สึก ฝึกอย่า ... อ่านต่อ
อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ ... อ่านต่อ
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

การปฏิบัติต้องรู้จะว่า เราจะทำอะไร ทำอะไรก็มีสมถะกับวิปัสสนา ทำเพื่ออะไร ทำสมถะก็เพื่อให้จิตมีกำลังไปทำวิปัสสนา หรือว่าบางครั้งก็ใช้พักผ่อนนิดๆ หน่อยๆ พอมีเรี่ยวแรงสดชื่นแล้วก็ไปทำวิปัสสนา ทำอย่างไร สมถะนี่ให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วจิตจะสงบ วิปัสสนาให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไป ใจเป็นแค ... อ่านต่อ
นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม ๑-๔

นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม ๑-๔

หนังสือชุดนาทีทองในสังสารวัฏ นี้ได้รวบรวมธรรมเทศนาซึ่งหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ได้แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) โดยนำมาถอดเสียงและเรียบเรียงถ้อยคำ เพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาเนื้อหาในธรรมเทศนาเอาไว้ทุกประการ โดยสอนเน้นถึงเรื่องการเจริญสติ การเรียนรู้และดูสภาวธรรม ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักของการเจริญวิปัสสนา คือให้มีสติ รู้รูปธรรม นามธรรม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง สติ คือการระลึกรู้ ไม่ใช่กำหนด รู้ ไม่ใช่คิด ไม่ใช่เพ่ง คำว่า รูปนาม ที่เข้าใจง่ายแต่ไม่ตรงทีเดียว คือกายกับใจ ความเป็นจริง คือเห็นว่าไม่เที่ยง; ถูกบีบคั้น ทนอยู่ไม่ได้; บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนถาวร ... อ่านต่อ
ทางเอก

ทางเอก

คุยกันก่อน เมื่อปี ๒๕๔๗ เพื่อนนักปฏิบัติได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือ จัดรายการวิทยุ บันทึกเสียงและจัดทำแผ่น CD ประทีปส่องธรรม ออกเผยแพร่ให้ท่านผู้สนใจได้อ่านและรับฟังเป็นจำนวนมาก เฉพาะหนังสือก็แจกไปแล้วกว่าสองหมื่นเล่ม อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของประทีปส่องธรรมค่อนข้างหนักไปสักหน่อย ในปี ๒๕๔๙ นี้ผู้เขียนจึง ... อ่านต่อ
วิถีแห่งความรู้แจ้ง

วิถีแห่งความรู้แจ้ง

วิถีแห่งความรู้แจ้งถึงพระสัทธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่การเจริญสติ นอกจากการเจริญสติแล้ว ไม่มีหนทางแห่งความรู้แจ้งทางที่สอง การเจริญสติ หรือการทําความรู้ตัว เป็นวิถีทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด ที่จะพาเราแหวกออกจากโลกของความปรุงแต่ง หรือความคิดนึกทั้งหลาย ซึ่งปิดกั้นเราไว้จากสัจธรรมที่แท้จริง ทันทีที่เราแย ... อ่านต่อ
แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แค่ทำความเข้าใจศัพท์ก็ยากนักหนาแล้ว พอรู้ศัพท์แล้วลงมือศึกษาตำราจริงๆ ก็พบความยา ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติธรรม

คู่มือการปฏิบัติธรรม

คู่มือการปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แสดง ณ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ มาฝึกเรียนรู้ความจริงของตัวเรา สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือ การมาหัดรู้ความจริงของตัวเราเอง ความจริงของร่างกาย มีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ของบังคับไม่ได้ เป็นแค่วัตถุที่ไหลเข้าไหลออก ความจริงของจิตใจก็มีแต่คว ... อ่านต่อ

หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนั้น ทางผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกเล่ม และหลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับการจัดทำหนังสือเหล่านั้นทั้งสิ้น หลวงพ่อมีเจตนาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้นานที่สุดเท่านั้น หนังสือที่มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หลวงพ่อมอบเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การจัดทำทุกกระบวนการเป็นไปตามความเข้าใจของผู้จัดพิมพ์เองทั้งหมด หลวงพ่อไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาษาที่มีการแปลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อความภาษาที่มีการแปลเหล่านั้นได้