หนังสือธรรมะและคำสอน พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…

 

หนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ แบ่งได้เป็น ๑) หนังสือที่หลวงพ่อเป็นผู้เขียน ลักษณะเป็นตำรา เป็นสาระที่เป็นหลักในการปฏิบัติครอบคลุมเพื่อให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติโดยภาพรวม และ ๒) หนังสือที่มาจากการถอดเสียงเป็นหนังสือจากเทศนาธรรม ดังต่อไปนี้

หนังสือธรรมะ ตำราที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค หรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเรียบง่ายรื่นรมย์ และเป็นทางนำให้ประจักษ์ถึงนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เอง เส้นทางสายนี้มีผู้พยายามแสวงหากันมากมายแต่ไม่พบ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และ ...
อ่านต่อ
ประทีบส่องธรรม

ประทีบส่องธรรม

เพื่อนนักปฏิบัติบางท่านแม้จะอ่านหน้งสือวิมุตติปฏิปทาและวิถีแห่งความรู้แจ้งแล้ว ก็ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการปฏิบัติได้อย่างไร จึงต้องการให้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเ ...
อ่านต่อ
แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสอนทั้งหลายของหลวงปู่ล้วนแต่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ แต่ที่จัดได้ว่าเป็นแก่นธรรมคำสอนอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในขั้นปรมัตถธรรมและครอบคลุมคำสอนของทั้งหมดของท่านอย่างแท้จริง ได้แก่เรื่อง อริยสัจแห่งจิต… “จ ...
อ่านต่อ
ทางเอก

ทางเอก

ทางเอก คือชื่อของหนังสือเล่มนี้ หมายถึงเอกายนมรรค ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้แปลความหมายไว้หลายนัยเช่น (๑) ทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้า (๒) ทางเอกไม่ใช่ทางสองแพร่งคือเป็นทางไปจากสังสารวัฏตัดตรงสู่พระ ...
อ่านต่อ
วิถีแห่งความรู้แจ้ง

วิถีแห่งความรู้แจ้ง

หนังสือเล่มนี้ ได้นําเสนอข้อเขียนบางส่วนของอุบาสกนักปฏิบัติผู้หนึ่งคือ นาย ปราโมทย์ สันตยากร / “สันตินันท์” / “อุบาสกนิรนาม” ทั้ง 4 เรื่อง มีสาระเดียวกันคือ นําเสนอแนวทางการเจริญสติ เพียงแต่มีความยากง ...
อ่านต่อ
แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มี ...
อ่านต่อ

หนังสือที่ถอดความมาจากพระธรรมเทศนา

 

ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ และท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ให้ เราจะต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง ก้าวเดินไปตามเส้นทาง ท่ีพระพุทธเจ้าวางไว้ให้ เราต้องรู้หลัก ว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่า ... อ่านต่อ
เรื่องธรรมดา

เรื่องธรรมดา

การปฏิบัติธรรม เราต้องมาเรียนว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างไร ธรรมดาของใจเป็นอย่างไร มาเรียนตัวนี้จนเห็นความเป็นจริงของมันแล้ว ธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมดามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญามันก็เกิดขึ้นมา ... อ่านต่อ
ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม เป็นธรรมบรรยายแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง และที่สำคัญก็คือในเบื้องต้น ต้องแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากติดการเพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปติดกันมาก ...ถ้าเราเฉลียวใจสัก ... อ่านต่อ
เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

งานของพวกเรามีแต่เจริญสติปัฏฐาน เมื่อเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้ว จิตเราย่อมว่างจากความทุกข์ ว่างจากกิเลส และว่างจากความปรุงแต่งอยู่ทั้งวัน ว่าง สว่าง บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา เพราะอะไร? เพราะไม่มีอะรไปรุงแต่งได้ ดังที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า จิตเข้าถึงสภ ... อ่านต่อ
ทางออกจากวัฏสงสาร

ทางออกจากวัฏสงสาร

ถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏสงสาร เราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องตั้งหลักเลยว่าชีวิตนี้มีเป้าหมาย เราไม่ได้เกิดมาเหมือนหมูเหมือนหมา เกิดมาแล้วก็กินข้าวให้ตัวโต มีลูกมีหลานแล้วก็ตายไป มันไม่ได้มีชีวิตต่ำต้อยอย่างนั้น เราเกิดมาเพ ... อ่านต่อ
SilSamatiPanya

ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค

ถ้ามีศีลนะ สมาธิเกิดง่าย เมื่อสมาธิเกิดง่าย ปัญญาก็เกิดง่าย ศีลนี้แหละเป็นปัจจัยให้ไปนิพพานได้ เพราะมันเกื้อกูลให้มีสมาธิ มีสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญา เวลาที่มรรคผลจะเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องพร้อม ไม่ใช่เจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วจะบรรลุได้ ศีลก็ต้องรักษ ... อ่านต่อ
JitAriyasa

จิตตสิกขาและอริยสัจ: ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำ

จิตตสิกขาจริงๆ เป็นการเตรียมความพร้อมของจิต ให้เหมาะสมต่อการเจริญปัญญา ไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบ ทำจิตให้สงบยังเจริญปัญญาไม่ได้ ต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงเจริญปัญญาได้ ถ้าภาวนาจนแก่รอบจริงๆ จะรู้เลย ไม่มีสุขเลย มีแต่ทุกข์ล้วนๆ กายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิต ... อ่านต่อ
Jittangman

จิตตั้งมั่น

วิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ให้คอยรู้ทันนะ ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตเราหนีไปคิดทั้งวัน พอจิตไหลไปปุ๊บ คอยรู้ทันไว้... ... ทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิด จิตจะหยุดคิดทันทีเลย เกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทน... ... คอยรู้ทันจิตที่หนีไ ... อ่านต่อ
anapanasati

อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

อานาปานสติ มี ๒ แบบ คือ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก และ มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าเป็นแบบแรก หายใจไป ทีแรกลมหายใจจะยาว ลมจะลึก ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ให้เธอคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า...” ให้มีสติอยู่เฉพาะหน้า คืออยู่ ... อ่านต่อ
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

การปฏิบัติต้องรู้จะว่า เราจะทำอะไร ทำอะไรก็มีสมถะกับวิปัสสนา ทำเพื่ออะไร ทำสมถะก็เพื่อให้จิตมีกำลังไปทำวิปัสสนา หรือว่าบางครั้งก็ใช้พักผ่อนนิดๆ หน่อยๆ พอมีเรี่ยวแรงสดชื่อนแล้วก็ไปทำวิปัสสนา ทำอย่างไร สมถะนี่ให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วจิตจะสงบ วิป ... อ่านต่อ

หนังสือประมวลธรรม

 

ธรรมะโดนใจ

ธรรมะโดนใจ

บางส่วนจากพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช รวบรวมโดยลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บางครั้งคำพูดที่โดนใจเพียงไม่กี่คำ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ หนึ่งได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เป็นพ่อแม่ครูบาอ ...
อ่านต่อ
หน้าที่ของชาวพุทธ

หน้าที่ของชาวพุทธ

พวกเรามีหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทุกคน หน้าที่ประการแรก ทำประโยชน์ตนเอง ไม่ประมาทนะ ทำประโยชน์ตัวเอง ก็คือภาวนาเข้า มีสติ ฝึกให้มีสติขึ้นมา ใครไม่มีสติ ก็ฝึกให้มีสติ ใครไม่รู้จักสมาธิ ใจไม่เคยตั ...
อ่านต่อ
อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายอริยสัจ ในด้านการนําไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดยหลวงพ่อได้เทศนาแสดง ให้เห็นว่าอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ เป็นเรื่องเดียวกัน จะยกข้อไหนมาปฏิบัติ ก็สัมพันธ์กันทั้งห ...
อ่านต่อ
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ความรู้ขึ้นพื้นฐาน ขั้ ...
อ่านต่อ
pramountam

ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

หนังสือชุดประมวลธรรมเทศนา ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เป็นการรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่สามารถศึกษาได้เป็นลำดับไป คณะผู้จัดทำได้คัดเอาธรรมเทศนาของหลวงพ่อในส่วนที่ตรงกับชื่อหัวข้อ แต ...
อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา หลักของการเจริญวิปัสสนา คือให้มีสติ รู้รูปธรรม นามธรรม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง สติ คือการระลึกรู้ ไม่ใช่กำหนด รู้ ไม่ใช่คิด ไม่ใช่เพ่ง คำว่า ร ...
อ่านต่อ
หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนั้น ทางผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกเล่ม และหลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับการจัดทำหนังสือเหล่านั้นทั้งสิ้น หลวงพ่อมีเจตนาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้นานที่สุดเท่านั้น หนังสือที่มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หลวงพ่อมอบเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การจัดทำทุกกระบวนการเป็นไปตามความเข้าใจของผู้จัดพิมพ์เองทั้งหมด หลวงพ่อไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาษาที่มีการแปลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อความภาษาที่มีการแปลเหล่านั้นได้
X