หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

หนังสือธรรมะที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค

วิมุตติมรรค หรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเรียบง่ายรื่นรมย์ และเป็นทางนำให้ประจักษ์ถึงนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เอง เส้นทางสายนี้มีผู้พยายามแสวงหากันมากมายแต่ไม่พบ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และพวกเราจะพบเส้นทางสายนี้ตามพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย หากได้ศึกษาบทเรียน ๓ บทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ซึ่งเมื่อดำเนินตามเพียงไม่นาน เราจะรู้สึกได้ว่านิพพานอยู่ไม่ไกลเกินหวัง แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงวิมุตติมรรค ผู้เขียนขอเชิญชวนเพื่อนผู้สนใจธรรม ให้เปลี่ยนความรู้สึกของตนเองจากการเป็น ...
อ่านต่อ
ประทีบส่องธรรม

ประทีบส่องธรรม

เพื่อนนักปฏิบัติบางท่านแม้จะอ่านหน้งสือวิมุตติปฏิปทาและวิถีแห่งความรู้แจ้งแล้ว ก็ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นการปฏิบัติได้อย่างไร จึงต้องการให้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกตัวและการดูจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังบ่อยนัก  และบางท่านต้องการทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมภาคปฏิบัติไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยว่าน่าสนใจ เพราะนักปฏิบัติไม่ควรทิ้งพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นแผ่นที่ที่มั่นใจได้ และเป็นทั้งเครื่องสอบทานผลการปฏิบัติที่ดีอย่างหนึ่งด้วย นี้คือที่มาของหนังสือเล่มนึ้ ซึ่งประกอบด้วยบทความ ๑๒ เรื่อง ...
อ่านต่อ
แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสอนทั้งหลายของหลวงปู่ล้วนแต่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ แต่ที่จัดได้ว่าเป็นแก่นธรรมคำสอนอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในขั้นปรมัตถธรรมและครอบคลุมคำสอนของทั้งหมดของท่านอย่างแท้จริง ได้แก่เรื่อง อริยสัจแห่งจิต ซึ่งมีถ้อยคำดังนี้ “จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนิโรธ อนึ่ง ตามสภาพที่แท้จริงของจิต ...
อ่านต่อ
ทางเอก

ทางเอก

คุยกันก่อน เมื่อปี ๒๕๔๗ เพื่อนนักปฏิบัติได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือ จัดรายการวิทยุ บันทึกเสียงและจัดทำแผ่น CD ประทีปส่องธรรม ออกเผยแพร่ให้ท่านผู้สนใจได้อ่านและรับฟังเป็นจำนวนมาก เฉพาะหนังสือก็แจกไปแล้วกว่าสองหมื่นเล่ม อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของประทีปส่องธรรมค่อนข้างหนักไปสักหน่อย ในปี ๒๕๔๙ นี้ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือขึ้นใหม่อีกเล่มหนึ่ง เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นสำหรับเพื่อนนักปฏิบัติที่ไม่สนใจจะศึกษาพระปริยัติธรรมมากนัก ...
อ่านต่อ
วิถีแห่งความรู้แจ้ง

วิถีแห่งความรู้แจ้ง

วิถีแห่งความรู้แจ้งถึงพระสัทธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่การเจริญสติ นอกจากการเจริญสติแล้ว ไม่มีหนทางแห่งความรู้แจ้งทางที่สอง การเจริญสติ หรือการทําความรู้ตัว เป็นวิถีทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด ที่จะพาเราแหวกออกจากโลกของความปรุงแต่ง หรือความคิดนึกทั้งหลาย ซึ่งปิดกั้นเราไว้จากสัจธรรมที่แท้จริง ทันทีที่เราแยกตนเองออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งได้ จิตของเราจะ มีคุณภาพที่จะมองเห็นปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏและเกิดดับ ได้แก่จิตและเจตสิก อัน ...
อ่านต่อ
แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

แด่เธอผู้มาใหม่: เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนา หรือของธรรมะ ที่เรารู้จักนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาเลย เริ่มตั้งแต่ภาษาที่ใช้ เต็มไปด้วยภาษาบาลี มีศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แค่ทำความเข้าใจศัพท์ก็ยากนักหนาแล้ว พอรู้ศัพท์แล้วลงมือศึกษาตำราจริงๆ ก็พบความยากอีก คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีมากเหลือเกิน และตำราที่พระรุ่นหลังลงมาท่านเขียนไว้ ก็มีอีกมากมาย ...
อ่านต่อ

หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนั้น ทางผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกเล่ม และหลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับการจัดทำหนังสือเหล่านั้นทั้งสิ้น หลวงพ่อมีเจตนาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้นานที่สุดเท่านั้น หนังสือที่มีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หลวงพ่อมอบเป็นธรรมทานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การจัดทำทุกกระบวนการเป็นไปตามความเข้าใจของผู้จัดพิมพ์เองทั้งหมด หลวงพ่อไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งในภาษาที่มีการแปลเหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อความภาษาที่มีการแปลเหล่านั้นได้

หนังสือที่ถอดความมาจากพระธรรมเทศนา

รักษาใจยามเจ็บไข้

รักษาใจยามเจ็บไข้

เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่เจ็บป่วยเฉพาะร่างกาย จิตใจมันจะหงุดหงิดไปด้วย หรือจิตใจมันจะมีโทสะ อย่างพอได้ยินทีแรกว่าเป็นมะเร็ง โทสะอันแรกเลย ตกใจ บางคนกลัว ตกใจ กังวล ... อ่านต่อ
ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ และท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ให้ เราจะต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง ก้าวเดินไปตามเส้นทาง ท่ีพระพุทธเจ้าวางไว้ให้ เราต้องรู้หลัก ว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ... อ่านต่อ
เรื่องธรรมดา

เรื่องธรรมดา

การปฏิบัติธรรม เราต้องมาเรียนว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างไร ธรรมดาของใจเป็นอย่างไร มาเรียนตัวนี้จนเห็นความเป็นจริงของมันแล้ว ธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมดามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญามันก็เกิดขึ้นมา ... อ่านต่อ
ธรรมะโดนใจ

ธรรมะโดนใจ

บางครั้งคำพูดที่โดนใจเพียงไม่กี่คำ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ หนึ่งได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีอัจฉริยภาพในการสอนให้โดนใจคนฟัง มีคนจำนวนไม่น้อยชีวิตเปลี่ยนจากการฟังธรรมท่ีท่านแสดงเพียงไม่กี่ครั้ง ลูกศิษย์ผู้เห็นประโยชน์จึงรวบรวมธรรมะโดนใจในหลายๆ วาระ ... อ่านต่อ

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม

ธรรมเทศนา ๔ วันในสวนสันติธรรม เป็นธรรมบรรยายแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง และที่สำคัญก็คือในเบื้องต้น ต้องแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากติดการเพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปติดกันมาก ...ถ้าเราเฉลียวใจสักนิดหนึ่งว่า ถ้าภาวนาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิม คือสงบแล้วฟุ้งซ่าน ... อ่านต่อ
เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

งานของพวกเรามีแต่เจริญสติปัฏฐาน เมื่อเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้ว จิตเราย่อมว่างจากความทุกข์ ว่างจากกิเลส และว่างจากความปรุงแต่งอยู่ทั้งวัน ว่าง สว่าง บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา เพราะอะไร? เพราะไม่มีอะรไปรุงแต่งได้ ... อ่านต่อ
SilSamatiPanya

ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค

ถ้ามีศีลนะ สมาธิเกิดง่าย เมื่อสมาธิเกิดง่าย ปัญญาก็เกิดง่าย ศีลนี้แหละเป็นปัจจัยให้ไปนิพพานได้ เพราะมันเกื้อกูลให้มีสมาธิ มีสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญา เวลาที่มรรคผลจะเกิด ศีล สมาธิ ... อ่านต่อ
JitAriyasa

จิตตสิกขาและอริยสัจ: ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำ

จิตตสิกขาจริงๆ เป็นการเตรียมความพร้อมของจิต ให้เหมาะสมต่อการเจริญปัญญา ไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบ ทำจิตให้สงบยังเจริญปัญญาไม่ได้ ต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงเจริญปัญญาได้ ถ้าภาวนาจนแก่รอบจริงๆ จะรู้เลย ไม่มีสุขเลย มีแต่ทุกข์ล้วนๆ ... อ่านต่อ
Jittangman

จิตตั้งมั่น

วิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ให้คอยรู้ทันนะ ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตเราหนีไปคิดทั้งวัน พอจิตไหลไปปุ๊บ คอยรู้ทันไว้... ... ทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิด จิตจะหยุดคิดทันทีเลย เกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทน ... อ่านต่อ
anapanasati

อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

อานาปานสติ มี ๒ แบบ คือ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก และ มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าเป็นแบบแรก หายใจไป ... อ่านต่อ
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร

การปฏิบัติต้องรู้จะว่า เราจะทำอะไร ทำอะไรก็มีสมถะกับวิปัสสนา ทำเพื่ออะไร ทำสมถะก็เพื่อให้จิตมีกำลังไปทำวิปัสสนา หรือว่าบางครั้งก็ใช้พักผ่อนนิดๆ หน่อยๆ พอมีเรี่ยวแรงสดชื่อนแล้วก็ไปทำวิปัสสนา ทำอย่างไร ... อ่านต่อ
Nateethong

นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม ๑-๔

หนังสือชุดนาทีทองในสังสารวัฏ นี้ได้รวบรวมธรรมเทศนาซึ่งหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ได้แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) โดยนำมาถอดเสียงและเรียบเรียงถ้อยคำ เพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาเนื้อหาในธรรมเทศนาเอาไว้ทุกประการ ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติธรรม

คู่มือการปฏิบัติธรรม

คู่มือการปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แสดง ณ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ ... อ่านต่อ

หนังสือประมวลธรรม

หน้าที่ของชาวพุทธ

หน้าที่ของชาวพุทธ

พวกเรามีหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทุกคน หน้าที่ประการแรก ทำประโยชน์ตนเอง ไม่ประมาทนะ ทำประโยชน์ตัวเอง ก็คือภาวนาเข้า มีสติ ฝึกให้มีสติขึ้นมา ใครไม่มีสติ ก็ฝึกให้มีสติ ใครไม่รู้จักสมาธิ ใจไม่เคยตั้งมั่น ก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมา แล้วก็ตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริง รู้อย่างที่เขาเป็น ตามรู้อย่างนี้เรื่อยๆ จนเกิดปัญญา ...
อ่านต่อ
อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายอริยสัจ ในด้านการนําไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดยหลวงพ่อได้เทศนาแสดง ให้เห็นว่าอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ เป็นเรื่องเดียวกัน จะยกข้อไหนมาปฏิบัติ ก็สัมพันธ์กันทั้งหมด แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น ๔ ข้อ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนสําหรับนําไปปฏิบัติให้เข้าถึงใจได้อย่างแจ่มแจ้ง สําหรับปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้า ทรงรู้แจ้งสภาวธรรมจนสําเร็จอนุตตรสัม มาสัมโพธิญาณนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะสรุปเพื่อมาสอนเป็นอริยสัจ ๔ แต่ก็ได้แยกอธิบายออกมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งต่างหาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ ของธรรมทั้งสองหมวดนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Download PDF สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสืออริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ได้ทั้งบน iOS และ Android ...
อ่านต่อ
โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ความรู้ขึ้นพื้นฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับปัจเจกบุคคล จนถึงโลกุตตรธรรม ๑. เตรียมตัวเดินทาง ๒. ศึกษาโรดแม็พ ๓. ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ๔. ถึงจุดหมายปลายทาง ๕. สรุปการภาวนา สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรมได้ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android Download PDF ...
อ่านต่อ
ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

หนังสือชุดประมวลธรรมเทศนา ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เป็นการรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่สามารถศึกษาได้เป็นลำดับไป คณะผู้จัดทำได้คัดเอาธรรมเทศนาของหลวงพ่อในส่วนที่ตรงกับชื่อหัวข้อ แต่ยังคงรายละเอียดที่สามารถเข้าใจคำสอนในหัวข้อนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑ คำอนุโมทนา, คำนำ, สารบัญ, ๑. หัวข้อธรรมที่จำเป็นต้องรู้, ๒. เรื่องที่ต้องเรียนก่อนการปฏิบัติธรรม ๓. วิธีการปฏิบัติธรรม ๔. ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ๕. ธรรมที่ควรพิจารณา ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๒ คำปรารภ คำนำ บทที่ ๑ - ๑๒ บทที่ ๑๓ - ๒๖ บทที่ ๒๗ - ๔๑ บทที่ ๔๒ - ๕๙ บทที่ ๖๐ - ๗๕ ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๓ ๑. ความเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนา ๒. วิธีการปฏิบัติธรรม ๓. ปรมัตถธรรม ๔. ความเข้าใจในธรรมปฏิบัติ ๕. ธรรมที่ควรพิจารณา ...
อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักของการเจริญวิปัสสนา คือให้มีสติ รู้รูปธรรม นามธรรม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง สติ คือการระลึกรู้ ไม่ใช่กำหนด รู้ ไม่ใช่คิด ไม่ใช่เพ่ง คำว่า รูปนาม ที่เข้าใจง่ายแต่ไม่ตรงทีเดียว คือกายกับใจ ความเป็นจริง คือเห็นว่าไม่เที่ยง; ถูกบีบคั้น ทนอยู่ไม่ได้; บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนถาวร จิตที่ตั้งมั่น คือจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู จิตไม่เผลอลืมสิ่งที่ถูกรู้ และจิตไม่ไหลไปเพ่งจ้องสิ่งที่ถูกรู้ เป็นกลาง คือสักว่ารู้โดยไม่เข้าไปแก้ไข หรือแทรกแซง เห็นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้าย Download หนังสือแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสือแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android ...
อ่านต่อ

ติดต่อขอรับสื่อธรรมในรูปแบบซีดีและหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือและซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ แจกจ่ายให้กับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถรับสื่อธรรมได้ที่วัดสวนสันติธรรม ในวันที่มีการแสดงธรรม หรือจุดแจกสื่อธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกไปรับตามจุดแจกต่างๆ สามารถขอรับทางไปรษณีย์ได้จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อ่านพระธรรมคำสอน

หมาจรจัด

หมาจรจัด

โยม: ปกติแล้ว จะดูแลหมาจรจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ มีที่จะโดนฆ่า ก็เอามาเลี้ยงด้วย ก็เลยกังวลว่า ถ้าตอนสุดท้าย สมมุติว่าก่อนตายแล้วจิตเราไปคิด… ถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลที่เราทำกับเค้า เราจะไปเกิดเป็น… หลวงพ่อ: (๑) เป็นกุศล เราก็ไปเป็นเปรต ... อ่านต่อ
รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

โยม: ตอนนี้เป็น panic และซึมเศร้าเจ้าค่ะ และเป็นเยอะ พอทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ ทำไมมันไม่หยุดทุกข์เจ้าคะ หลวงพ่อ: ยังดูไม่ครบ ทุกข์รู้ว่าทุกข์ แล้วอยากจะหาย อยากจะพ้น รู้ว่าอยาก รู้ตรงนี้ จุดสำคัญ ... อ่านต่อ
ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ลูกศิษย์หลวงพ่อ

พวกเรามักจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ มันต้องมีลวดลายเแบบหลวงพ่อบ้าง หลวงพ่อรักษาสติตั้งแต่เป็นโยม จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จะเผลอจะหลงก็ชั่วแวบเดียว ไม่นาน แวบเดียวก็รู้สึกแล้ว ถ้าวันๆ เราตามใจกิเลสเรื่อยๆ แล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ น่าอับอายขายหน้า เป็นการแอบอ้าง ทำทานตามโอกาส ... อ่านต่อ
กถาวัตถุ ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

มีคำถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู ข้อที่หนึ่ง “มีธรรมะอันไหนที่เมื่อเราทำมากๆ แล้วจะทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สอง “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว จะเสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สาม “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ว ทางโลกจะเสื่อมแต่ทางธรรมเจริญ” แล้วข้อสุดท้าย “มีธรรมะอะไรที่ทำแล้ว ... อ่านต่อ
ฝึกเล็กนิดเดียว

ฝึกเล็กนิดเดียว

มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ฝึกแล้วเราจะได้ของดี พอเรามีสติ มีสมาธิที่ถูกต้อง รู้เป้าหมายว่าทำไป ไม่ใช่เพื่อภพภูมิที่ดี ไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหม แต่ทำไปเพื่อลดละกิเลส เพื่อเจริญกุศล รู้เป้าหมาย ภาวนาไปเรื่อย เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจด้วยสติ ... อ่านต่อ
รักษาใจยามเจ็บไข้

รักษาใจยามเจ็บไข้

เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่เจ็บป่วยเฉพาะร่างกาย จิตใจมันจะหงุดหงิดไปด้วย หรือจิตใจมันจะมีโทสะ อย่างพอได้ยินทีแรกว่าเป็นมะเร็ง โทสะอันแรกเลย ตกใจ บางคนกลัว ตกใจ กังวล นี่กิเลสตระกูลโทสะทั้งหมดเลย ถามว่าตกใจแล้วหายจากการเป็นมะเร็งไหม ไม่หาย เห็นไหม กลัว ... อ่านต่อ
แก้กรรม

แก้กรรม

เมื่อมีโยมทุกข์มากมาขอให้หลวงพ่อช่วย หลวงพ่อ: "ช่วยได้จริงๆ นะ ท่องไว้เลยว่า 'ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นของชั่วคราว' ไปท่องบ่อยๆ คาถานี้ขลังนะ 'เดี๋ยวมันก็ผ่านไป' นั่นแหละช่วยได้จริงๆ นอกนั้นช่วยแบบกำลังใจหลอกๆ ไม่มีอะไรเกินกรรมนะ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมได้" โยม: "มันเยอะเหลือเกิน" ... อ่านต่อ
Loading...