แผ่นที่ ๑๐๑ **ซีดียังไม่ออก


FileAction
จิตวางความปรุงแต่งเพราะปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖Download 
สติมีหน้าที่รักษาจิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖Download 
เจริญจิตตสิกขา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖Download 
อนุปุพพิกถา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖Download 
บุพพภาคมรรค : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖Download 
: หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ตั้งเป้าให้ถูก : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
อาสวะที่พระอรหันต์ละได้เด็ดขาด : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ทุกอย่างเป็นของชั่วคราว : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ธาตุกรรมฐาน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖Download 
ลงมือปฏิบัติจนเห็นของจริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖Download