แผ่นที่ ๗๔

สิ่งที่หลวงพ่อสอน
เอาไว้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ จนถึงเวลาตาย
เวลาจะตาย ก็รู้จิตไป
อย่าไปดูที่ตัวเวทนา ตัวความเจ็บปวด
ไปดูที่ความเจ็บปวดแล้วจิตแกว่งไป จะไปทุคตินะ

ให้รู้ทันจิตไว้
จิตกระสับกระส่าย รู้ว่าจิตกระสับกระส่าย
จิตก็สงบ ตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว จิตเราตั้งมั่นแล้วนะ
ถ้าอินทรีย์แก่กล้า ในขณะนั้นรู้ว่าร่างกายต้องตายแน่แล้ว
จิตวางกาย ไม่ยึดถือกายเลย จิตรวมลงที่จิตดวงเดียว

ถ้าบุญบารมีพอ เห็นความจริงอีก
จิตก็เป็นที่พึ่งไม่ได้
จิตนี้โดยตัวของมันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกัน
เป็นตัวไม่เที่ยงเหมือนกัน เป็นอนัตตาเหมือนกัน
เหมือนกับกายนั่นแหละ

พอเห็นตรงนี้ปุ๊บ วางจิตด้วย
วางทั้งกาย วางทั้งจิต ก็บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตาย
เรียกว่าพระอรหันต์ชนิดสมสีสี ชีวิตสมสีสี
บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ชีวิตดับสิ้นไป

สิ่งที่สอนให้ มีประโยชน์มากนะ
ไปทำ รู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

FileAction
ถามให้น้อย สังเกตให้มาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (610211B)Download 
วิธีดูว่ากายใจคือตัวทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ (610211A)Download 
ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (610210B)Download 
จิตหนึ่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ (610210A)Download 
รู้โดยไม่เจตนาจะรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (610204B)Download 
ความสุขเหมือนภาพลวงตา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ ก.พ. ๒๕๖๑ (610204A)Download 
ตายแล้วไปไหน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (610203B)Download 
พัฒนาจิตใจตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (610203A)Download 
เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑ (610128)Download 
สติและสมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ (610127B)Download 
ศีลที่พระอริยะชมเชย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ (610127A)Download 
สัมมาทิฏฐิ คือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (610121B)Download 
กรรมเก่า กรรมใหม่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (610121A)Download 
อิทธิบาท ๔ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (610114B)Download 
เข้าใจจิตตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ (610114A)Download 
ปลิโพธ เครื่องกังวลใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (610113B)Download 
ศัตรูของการภาวนา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ (610113A)Download 
สืบทอดธรรมะอย่างไรในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : หลวงพ่อปราโมทย์ ๗ ม.ค. ๒๕๖๑ (610107B)Download 
ภพของนักปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๗ ม.ค. ๒๕๖๑ (610107A)Download 
ฝึกลดละกิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์ ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (610106B)Download 
มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน : หลวงพ่อปราโมทย์ ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ (610106A)Download 
วิปัสสนาไม่ยาก : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (610101B)Download 
กฎแห่งกรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (610101A)Download 
ทำบุญต้องฉลาด : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601231B)Download 
สมาธิชั้นเลิศ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601231A)Download 
ฝึกจากความกลัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601230B)Download 
เรียนศาสนาพุทธด้วยการอ่าน การฟัง การคิดไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601230A)Download 
สติ สมาธิ ปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601224B)Download 
มรรคมีองค์แปด : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601224A)Download 
จุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601223B)Download 
ภาวนาให้เป็นนิสัย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601223A)Download 
พระอรหันต์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601217B)Download 
จิตประภัสสรกับจิตที่บริสุทธิ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601217A)Download 
ความสุขที่อมตะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖​ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601216B)Download 
อุบายการทำสมาธิอย่างง่าย : หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ (601216A)Download