แผ่นที่ ๗๙

การดูของจริง ในกายในใจนี้
เป็นภาพ เป็นกรอบกว้าง ๆ ของการปฏิบัติ
เราจะมาดูกาย ดูใจตามความเป็นจริงได้ เราต้องฝึก
อันหนึ่ง ฝึกให้มีสติ
อันหนึ่ง ฝึกสมาธิที่ถูกต้อง
สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ ทำให้บ่อย เป็นสัมมาวายามะ
องค์ธรรม ๓ ประการนี้
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิตัวแท้ คือโลกกุตตรปัญญา
ปัญญาที่เป็นโลกุตตระจริง ๆ
เพราะอย่างนั้น ต้องฝึก
ฝึกสติ ที่เป็นสัมมาสติ
ฝีกสมาธิ ที่เป็นสัมมาสมาธิ
พอฝึกได้ ก็ทำบ่อย ๆลดละกิเลสไปเรื่อย ๆ
ตั้งเป้าหมายให้ถูก
ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลย ทำเพื่อทำลายกิเลสที่กำลังมีอยู่ ปิดกันกิเลสใหม่ ไม่ให้เกิด

ทำกุศล ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ยังไม่เกิดให้เกิด
ที่เกิดแล้ว ให้เจริญงอกงามไป
ถ้ากุศลเกิดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้น
การหยุดนิ่งอยู่ในกุศลนั้น พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ
ต้องเจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ

-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611111A ซีดีแผ่นที่ ๗๙


FileAction
กุญแจไขตู้พระไตรปิฏก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611230B)Download 
มิจฉาสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611230A)Download 
รู้สึกตัว จะได้ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611223B)Download 
สิ่งที่เหนือกว่าความสุข ความสงบ และความดี : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611218)Download 
ลีลาในการทำสมถะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611216B)Download 
จิตผู้รู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611216A)Download 
จุดสำคัญคือปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611215B)Download 
ต่างกันที่สติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611215A)Download 
พัฒนาใจตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611209)Download 
ธรรมะลึกซึ้งในเรื่องพระเวสสันดร : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611223A)Download 
หัวใจของธรรมะ เรื่องพระเวสสันดร : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611221)Download 
ครูที่ดีที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611208B)Download 
รอให้เกษียณค่อยปฏิบัติ ไม่ทัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611208A)Download 
ธรรมะที่คนธรรมดาทำได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611202B)Download 
การดูจิต จากประสบการณ์หลวงพ่อ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611202A)Download 
การภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611201B)Download 
เตรียมความพร้อมจิต เพื่อเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ (611201A)Download 
สะสมปริมาณศีล สมาธิ ปัญญา ให้เต็ม : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ (611127B)Download 
งานที่ต้องทำ เพื่อชีวิตที่ไม่มีทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ (611127A)Download 
วิธีทำให้ไม่เกิดอีก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ (611125B)Download 
ความสำคัญของจิตตสิกขา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ (611125A)Download 
ปัญหาชีวิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑ (611124B)Download 
ใบไม้กำมือเดียว คืออริยสัจ ๔ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑ (611124A)Download 
หลักคือการเรียนรู้ตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (611118B)Download 
มีสติ มีปัญญา กำกับใจ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (611118A)Download 
ปฏิบัติ โดยไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ (611117B)Download 
ทำอะไร ได้อันนั้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 17 พ.ย. ๒๕๖๑ (611117A)Download 
นักเผยแพร่ธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑ (611111B)Download 
กรอบการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑ (611111A)Download 
วิธีดูจิต วิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุด : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (611110B)Download 
ทำจิตให้ผ่องแผ้ว : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (611110A)Download 
อ่านจิตตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ (611104B)Download 
ทำบุญ อนุโมทนาบุญ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ (611104A)Download 
ไม่ถือศีล ๕ ภาวนาไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ (611103B)Download 
กิเลสเล็กน้อย ก็ไม่ละเลย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ (611103A)Download