แผ่นที่ ๘๒

ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ สำหรับคนคนหนึ่งมีไม่มาก

เบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อน ทีแรกต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อน ต่อไปก็พัฒนาการรักษาศีลให้สูงขึ้นไป ด้วยการมีสติรักษาจิต กิเลสไม่เกิดที่อื่น เกิดที่จิตที่เดียว กิเลสอะไรเกิดขึ้น มีสติรู้ทันไป กิเลสจะดับ ดับของมันเอง ถ้าเราพยายามไปดับกิเลส นั่นยิ่งมีกิเลส โทสะซ้อนเข้าไปอีก เพราะอย่างนั้น เวลากิเลสเกิด มีสติรู้ไปสบายๆ กิเลสก็จะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกัน เกิดได้ก็ดับได้

กิเลสเกิดทีเผลอ เวลาเราลืมกายลืมใจตัวเองไป กิเลสก็แอบเกิดได้ ตามหลังความคิดไป เวลาเราลืมจิตใจตัวเอง จิตใจก็จะหนีไปคิด พอจิตใจหนีไปคิด กิเลสก็เกิดได้ที่จริงหนีไปคิดแล้ว กุศลก็เกิดได้ แต่ส่วนใหญ่ของพวกเรา หนีไปคิดแล้ว กิเลสเกิด กุศลไม่ค่อยเกิด ไม่คุ้นเคย

พอกิเลสเกิด เรามีสติรู้ว่ามีกิเลส กิเลสเกิดก่อน มีสติตามรู้ ทันทีที่มีสติ จิตก็หลุดออกจากโลกของความคิด จิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา มีสติ รู้ตัว จิตไม่หลง จิตไม่หลง กิเลสมันก็หมดแล้ว ตัวหลงเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลส ถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภ ถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธ จิตหลงก็คือมันขาดสติ มันลืมที่จะระลึกรู้รูปนามของตัวเอง

ถ้าเราหัดภาวนา ตัดเข้ามาที่จิตเลยดีที่สุด เป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุด เพราะกิเลสเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิต มรรค ผล ก็เกิดที่จิต เรียนรู้ลงที่จิตเลย

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
18 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ 620518B ซีดีแผ่นที่ 82

FileAction
ก่อนลงมือปฏิบัติ ระวังความคิดของตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ (620715)Download 
มีปัญญา ถึงจะเห็นทันกิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๒ (620714B)Download 
ภาวนาเพื่อความหลุดพ้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๒ (620714A)Download 
พึ่งตนเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒ (620713B)Download 
อ่านจิตตนเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒ (620713A)Download 
รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ (620707B)Download 
เรียนความจริงจากของจริง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ (620707A)Download 
หน้าที่คือเจริญสติปัฏฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ก.ค. ๒๕๖๒ (620706B)Download 
ครูบาอาจารย์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๖ ก.ค. ๒๕๖๒ (620706A)Download 
สมาธิ ปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620630B)Download 
นิมิต วิปัสสนูปกิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620630A)Download 
ชั่วต้องละ ดีต้องเจริญ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620629)Download 
ค่อยๆ ภาวนา จะเห็นพัฒนาการของตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620623)Download 
ดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620622B)Download 
ฤทธิ์ที่สำคัญ คือฤทธิ์ที่ล้างกิเลสได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620622A)Download 
ศิลปะของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620616B)Download 
วิสุทธิ 7 : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620616A)Download 
การปฏิบัติไม่ยาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620615)Download 
การพ้นทุกข์สิ้นเชิง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620609B)Download 
สมาธิที่ถูกต้อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620609A)Download 
ภาพรวมของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620608B)Download 
ความดีสูงสุดคือการเจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620608A)Download 
เรียนรู้ความจริงของกาย ของจิตใจให้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620607)Download 
สะสมอินทรีย์ให้แก่กล้า : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620603)Download 
วิปัสสนา ต้องเห็นสภาวะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ (620602)Download 
ตายไปไม่ตกต่ำ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (620527)Download 
ลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ (620526)Download 
ให้จิตได้เรียนรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (620525B)Download 
พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไป : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (620525A)Download 
รู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ (620520)Download 
รู้สึกกาย รู้สึกใจ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (620519B)Download 
รวมการปฏิบัตเข้าในชีวิตจริงให้ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๒ (620519A)Download 
ความยากของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (620518C)Download 
อยากได้ธรรมะ ต้องทำเหตุ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (620518B)Download 
เรียนรู้ลงที่จิต : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (620518A)Download 
ความเป็นกลางสำคัญมาก : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๒ (620512B)Download 
หน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละ แต่คือการรู้ : หลวงพ่อปราโมทย์​ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๒ (620512A)Download