แผ่นที่ ๙๐


FileAction
ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
อยู่ให้เป็น ตายให้เป็น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
สติปัฏฐานเป็นทางสายเอก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
ท่องเที่ยวอยู่ในกายในใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
ปัจจัย ๔ ของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
ปัญญานำสมาธิ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
จิตตั้งมั่น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
สีลัพพตปรามาส : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
การดูจิตดูใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
วัฏฏะไม่มีความแน่นอน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
การเรียนรู้จิตทำได้ ๒ แบบ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
ธรรมะเป็นเรื่องของเหตุกับผล : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
เหนือโลกไม่ใช่หนีโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
อริยมรรคมีองค์ ๘ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ ก.ค. ๒๕๖๔Download 
มีชีวิตอยู่กับความจริงในปัจจุบัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๔Download 
สติครอบคลุมองค์มรรคทั้งหมด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640626)Download 
สติปัฏฐาน ๔ ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640620)Download 
สมถะกับวิปัสสนาทิ้งกันไม่ได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640619)Download 
จิตเป็นกุญแจของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640613)Download 
การเจริญเมตตา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640612)Download 
วิธีฟังธรรมให้ถึงธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640606)Download 
กิเลส ๓ ระดับ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ (640605)Download 
ฟังจิตตัวเองให้ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๔ (640530)Download 
ธรรมะประจำโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ (640529)Download 
สู่ความหลุดพ้นด้วยโพชฌงค์ ๗ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ (640526)Download 
ถ้าทิ้งรูปแบบ จิตจะไม่มีแรง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔ (640523)Download 
มีสติรักษาจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๔ (640522)Download