แผ่นที่ ๙๑

“ภาวนา อย่าทำตัวเองให้ลำบากเกินไป ให้เครียด
ภาวนา บางทีพอตั้งใจ มันบังคับกาย บังคับใจมากไป
ให้เดินอยู่ในทางสายกลาง
ทางกลางๆ ไม่ย่อหย่อน
ย่อหย่อนก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลส
ผัดวันประกันพรุ่งอะไรอย่างนี้ ย่อหย่อน
ตึงเกินไป พอคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจ

ก็ผิดอยู่ 2 ด้าน หย่อนไปกับตึงไป
มันเลยไม่เข้าทางสายกลางเสียที
ทางสายกลางคือมรรคมีองค์ 8
ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป
มรรคมีองค์ 8 ย่อลงมาก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา
ถือศีลหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้
ถือศีลแล้วก็ตึงเกินไปก็ใช้ไม่ได้
สมาธิหย่อนไปก็ไม่ได้ ตึงไปก็ไม่ได้
เจริญปัญญาหย่อนไปก็ไม่ได้ ตึงไปก็ไม่ได้
ต้องทางสายกลางจริงๆ”

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
29 สิงหาคม 2564


FileAction
เรามีสิทธิ์เลือกความสุขของตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔Download 
กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔Download 
ขันธ์ทั้ง ๕ ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 7 พ.ย. ๒๕๖๔Download 
อย่าถนอมรักษากิเลส : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ พ.ย. ๒๕๖๔Download 
งานภาวนา ๓ ขั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 31 ต.ค. ๒๕๖๔Download 
อารัมมณูปนิชฌาน - ลักขณูปนิชฌาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
กรรมฐานไม่เลือกกาลและสถานที่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
วิธียกระดับจิตใจ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
ช่วงส่งการบ้าน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
รักษาศีล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
เริ่มต้นจนถึงสัมมาวิมุตติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
มีสติอยู่กับปัจจุบัน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
การดูจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ ต.ค. ๒๕๖๔Download 
ป่วยหนักแล้วทำอย่างไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
มองให้เป็นจะเห็นธรรมะ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
เนิ่นช้าเพราะภาวนาผิด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
ใช้กรรมเก่าเป็นทรัพยากร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔640918.mp3Download 
อย่ามัวแต่รอถามครูบาอาจารย์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
อยู่ให้เป็นแล้วเย็นสบาย : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
วิธีดับเหตุของทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๕ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
บ้านที่แท้จริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๔ ก.ย. ๒๕๖๔Download 
การปฏิบัติธรรมคือการลงทุนกับชีวิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
ทางสายกลาง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
ความจริงทางโลกกับความจริงทางธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔Download 
กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔Download