แผ่นที่ ๙๘

เส้นทางของพระพุทธเจ้าก็จะสอน
ให้เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง
เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย
เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ
เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น
เพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
ชาติคือความเกิดสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว
กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้ว
เส้นทางของพระพุทธเจ้า ต้องเห็นตามความเป็นจริงถึงเบื่อหน่าย
คลายความยึดถือแล้วหลุดพ้น เส้นทางเป็นอย่างนี้

เราไม่สามารถเดินในเส้นทางนี้ได้ดี
เพราะเราขาดเครื่องมือสำคัญที่สุด คือตัวสติ
ถ้าเรามีสติที่ถูกต้อง สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิด
ถ้าเราไม่มีสติที่ถูกต้อง สมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มี
การเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานก็ทำไม่ได้ มรรคผลก็ไม่มีทางเกิด
เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อย่างหนึ่ง สติสำคัญมาก เป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก
ท่านยกไว้ 2 ตัว สติกับสัมปชัญญะว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก
ที่จะคอยช่วยเหลือคุ้มครองเราจนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น

สติเป็นตัวรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรา
ฉะนั้นสติที่รู้กายรู้ใจ เรียกว่าสติปัฏฐาน สติอย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐาน
เขาเรียกว่าเป็นสติเฉยๆ ไม่ใช่สัมมาสติ
สิ่งที่เป็นสัมมาสติ คือสติปัฏฐาน จำไว้เลย
พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าสัมมาสติ อธิบายด้วยสติปัฏฐาน 4
ก็คือให้เราคอยรู้สึกกายในกายเนืองๆ รู้สึกเวทนาในเวทนาเนืองๆ
รู้สึกจิตในจิตเนืองๆ รู้สึกธรรมในธรรมเนืองๆ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
บ้านจิตสบาย
23 เมษายน 2566


FileAction
ฝึกจนเป็นอัตโนมัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
การรู้สึกกายรู้สึกใจ ๒ ขั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
บทเรียนชื่อจิตตสิกขา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันสวนสันติธรรม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
ไม่ต้องแสวงหาความว่าง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
วิธีทำความรู้สึกตัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
ฆราวาสมีหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖Download 
อนัตตลักขณสูตร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖Download 
หมายรู้ให้ถูก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖Download 
การเจริญสติปัฏฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖Download 
จิตประภัสสร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖Download 
ที่พักของจิต : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
คุณของพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
เส้นทางของคนจริง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๙ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
หัวใจสำคัญของการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๘ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
จิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
เพื่อนร่วมทางที่ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑ เม.ย. ๒๕๖๖Download 
สมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
สติปัฏฐาน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
รู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ 5 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
ทำสัมมาวายามะให้บริบูรณ์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖Download 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖Download