นอกสถานที่ ๑๘

เมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง สมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดอีก ถูกละอัตโนมัติ
นิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา อริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้น เกิดเอง
หน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์ให้มาก รู้ทุกข์จะดูอะไรก็ได้ในรูปในนาม
รู้กิเลสก็เป็นการรู้ทุกข์นะ ค่อยๆ หัดดูกิเลสไป

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


FileAction
590525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พ.ค. 59Download 
590515 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 15 พ.ค. 59Download 
590503 โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 พ.ค. 59Download 
590501 บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59Download 
590427 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 27 เม.ย. 59Download