สมถกรรมฐาน

FileAction
หนังสือสมถกรรมฐาน PDFDownload 

 

เราจะทำสมถกรรมฐาน ถ้าเราวางจิตให้ถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมด มันอยู่ที่จิตที่ไปทำกรรมฐานนั้นถูกไหม ถ้าเราอยากทำความสงบ เราจะใช้พุทโธ ใช้ลมหายใจใช้อะไร ก็ได้ในกรรมฐาน ๔๐ อย่าง ยกเว้นกสิณ ๑๐ อย่าง ก็เหลือ ๓๐ อย่าง กสิณเล่นแล้วมักจะออกนอก ออกไปรู้ข้างนอก อย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้า คิดถึงพระธรรม พระสงฆ์ คิดถึงทาน คิดถึงศีล ที่เรารักษาดีแล้ว คิดถึงความสงบ คิดถึงคนดีๆ เป็นเทวตานุสติ เวลาเราคิดถึงคนดีๆ จิตใจมืความ สงบสุข นี่ก็เป็นสมถะ ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้... วิธีวางใจในการทำสมถะ คือทำใจให้สบาย รู้ตัวสบายๆ อย่าเกร็งจิตขึ้นมา อย่าไปบังคับจิต อยากให้จิตสงบ แล้วบังคับจิตให้สงบ จิตจะไม่สงบเลย จิตเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับ ต้องค่อยๆ ปลอบไป และก็อย่าไปสะกดจิตตัวเอง ไปทำให้เคลิ้ม ๆ

 

ถ้าจิตเราถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ กายกับใจของเราก็ถูกหมด

อย่างเราจะทำสมถกรรมฐาน ถ้าเราวางจิต ให้ถูก ใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมด มัน อยู่ที่จิตที่ไปทำกรรมฐานนั้นถูกไหม ถ้าเราอยาก ทำความสงบ เราจะใช้พุทโธ ใช้ลมหายใจใช้อะไร ก็ได้ในกรรมฐาน ๔๐ อย่าง ยกเว้นกสิณ ๑๐ อย่าง ก็เหลือ ๓๐ อย่าง กสิณเล่นแล้วมักจะออกนอก ออกไปรู้ข้างนอก

อย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้า คิดถึงพระธรรม พระสงฆ์ คิดถึงทาน คิดถึงศีลที่เรารักษาดีแล้ว คิดถึงความสงบ คิดถึงคนดีๆ เป็นเทวตานุสติ เวลาเราคิดถึงคนดีๆ จิตใจมืความสงบสุข นี่ก็เป็นสมถะ ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้

รู้ลมหายใจ คิดถึงความตายก็ได้ พิจารณา ร่างกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เอาสติจับเข้าไปทีละส่วนๆ เอาสติจับไปที่ผม จับให้ถูก อยู่ที่จิตแล้ว ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ รู้ลมหายใจก็ได้ หายใจไป รู้สึกตัวไป

วิธีวางใจในการทำสมถะ คือทำใจให้สบาย รู้ตัวสบายๆ อย่าเกร็งจิตขึ้นมา อย่าไปบังคับจิต อยากให้จิตสงบ แล้วบังคับจิตให้สงบ จิตจะไม่สงบเลย จิตเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับ ต้องค่อยๆ ปลอบไป และก็อย่าไปสะกดจิตตัวเอง ไปทำให้เคลิ้ม ๆ

จิตที่จะใช้ทำสมถะ เป็นจิตธรรมดาๆ สบายๆ รู้ไปอย่างสบายๆ พุทโธไปอย่างสบายใจ หายใจไปอย่างสบายใจ ดูร่างกายแต่ละส่วนๆ ดูไปอย่างสบายใจ คิดถึงทาน คิดถึงศีล ก็คิดถึงด้วยใจสบาย ไม่ได้คิดดด้วยใจโลภอยากสงบ ถ้าใจโลภ ใจอยากสงบ บังคับใจให้สงบ ใจจะไม่สงบเลย ฉะนั้นกรรมฐานอะไรก็ได้