หน้าที่ของชาวพุทธ

หน้าที่ของชาวพุทธ คือทำประโยชน์ของตนเอง และประโยชน์ของผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ถ้าธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเรา เราจะเป็นผู้สืบทอดรักษาศาสนาตัวจริง ดังนั้นต้องตั้งใจเรียน ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาเราจะได้รับประโยชน์และความสุข…

…เราอย่าไปวาดภาพเอาตามใจชอบ ว่ามรรคผลนิพพานพ้นสมัยไปแล้ว มรรคผลนิพพานยากเกินไปแล้ว ยากอะไร นิพพานไม่เคยหายไปไหน

X