ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑, ๒, ๓

ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๑

pramountamท่านพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้เมตตาสั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการปฎิบัติธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจ เพื่อให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา คือความพ้นทุกข์

ท่านพระอาจารย์ได้เขียนหนังสือสำหรับผู้สนใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการภาวนาเอาไว้หลายเล่ม รวมทั้งได้เทศนาอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ที่สวนโพธิญาณอรัญวาสี จังหวัดกาญจนบุรี จนย้ายมาที่สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะศิษย์ได้บันทึกธรรมเทศนาเหล่านี้ และแจกจ่ายให้กับผู้สนใจในรูปของซีดี MP3 ไปแล้วจำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งหนังสือและซีดี MP3 เป็นสื่อที่สำคัญในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ

คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ได้เห็นถึงความสำคัญในการรวบรวมคำสอนของท่านพระอาจารย์ที่ได้แสดงธรรมในวาระต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมะที่มีคุณค่ายิ่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจในการปฎิบัติธรรม คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมและคัดเลือกข้อความที่สำคัญในธรรมเทศนา ตั้งแต่ที่ได้มีการบันทึกเสียงจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ มารวมเป็นหมวดหมู่ที่สามารถอ่านและสืบค้นได้ง่าย อีกทั้งยังให้อรรถรสในรูปแบบธรรมเทศนาที่เสริมความเข้าใจในธรรมะให้ง่ายขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน นับว่าเป็นความกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น ๕ บทโดยเน้นด้านธรรมปฏิบัติ ดังนั้นผู้อ่านที่มีศรัทธาและมีความรู้ด้านปริยัติมาบ้าง สามารถอ่านเรียงตามลำดับ ตั้งแต่บทที่ ๑ จนถึงบทที่ ๕ ส่วนผู้อ่านที่เห็นว่าเนื้อหาด้านการปฏิบัติภาวนาในบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๔ ยังหนักเกินไป ก็สามารถเริ่มอ่านบทที่ ๕ ก่อนได้เพื่อสร้างศรัทธา และแนวทางในการปฎิบัติธรรมที่ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงกลับมาอ่านบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๔ ต่อไป ก็ได้

คำอนุโมทนา, คำนำ, สารบัญ, ๑. หัวข้อธรรมที่จำเป็นต้องรู้, ๒. เรื่องที่ต้องเรียนก่อนการปฏิบัติธรรม
๓. วิธีการปฏิบัติธรรม
๔. ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม
๕. ธรรมที่ควรพิจารณา

อนึ่ง วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ คือการรวบรวมสาระสำคัญของธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดังนั้นจึงมิใช่ตำราที่สามารถบรรยายข้อธรรมต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะบทที่ ๑ ซึ่งเป็นการอธิบายหัวข้อธรรม และลำดับขั้นตอนในการปฎิบัติธรรมนั้น คณะผู้จัดทำได้นำธรรมเทศนาของพระอาจารย์มาอธิบายโดยสังเขปเท่านั้น หากท่านผู้อ่านต้องการรายละเอียดที่สมบูรณ์ กรุณาศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่ท่านอาจารย์เป็นผู้เขียน

หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ คณะผู้จัดทำขอน้อมรับและขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไว้ ณ ที่นี้และจะนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป

Download ประมวลธรรมฯ ๑
 

ประมวลธรรมเทศนา เล่ม ๒

ประมวลธรรม ๒หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้เมตตาเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ทั้งที่สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสถานที่อื่นในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายร้อยครั้ง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื้อความพ้นทุกข์ ตามคำสอนขององค์สมเด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คณะศิษย์ได้เคยรวบรวมธรมมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงกลางปี ๒๕๕๑ มาเป็นหนังสือ ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ซึ่งได้พิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานไปแล้วตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๒

สำหรับหนังสือประมวลธรรมเทศนาเล่ม ๒ ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชนี้ เป็นการบันทึกข้อธรรมต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้เทศนาต่อมาอีกประมาณหนึ่งปี จนถึงกลางปี ๒๕๕๒ โดยเรียงลำดับหัวข้อธรรมตั้งแต่คำสอนในพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติภาวนา วิธีการภาวนา และผลที่เกิดจากการภาวนา ซึ่งหลวงพ่อก็ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน นับว่าเป็นความกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้

คณะผู้จัดทำเห็นว่าธรรมเทศนาชุดนี้ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและสาระด้านการปฎิบัติธรรม ถึงแม้หัวข้อธรรมบางข้อหัวข้อจะมีชื่อซ้ำหรือใกล้เคียงกับหัวข้อธรรมในหนังสือประมวลธรรมเทศนาฯ ในเล่มแรก แต่ในเล่มนี้หลวงพ่อก็ได้เทศนาในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจข้อธรรมนั้นได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำขอให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ได้แสดงธรรมตามสมควรแก่จริตนิสัยของผู้ที่มาฟังธรรมในครั้งนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการเทศนาที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลบางกลุ่ม บางประเภท ดังนั้นจึงขอแนะนำให้อ่านหนังสือที่หลวงพ่อปราโมทย์ เป็นผู้เขียน เพื่อให้เข้าใจหลักการภาวนาในภาพรวมทั้งหมดก่อน จากนั้นจะสามารถเข้าใจธรรมเทศนาที่หลวงพ่อแสดงให้ผู้มาฟังธรรมในวาระต่าง ๆ ตามที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้น

 
Download ประมวลธรรมฯ ๒
 

ประมวลธรรมเทศนาเล่ม ๓

pramountam-3หนังสือประมวลธรรมเทศนาเล่ม ๓ ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชนี้ ได้รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อ ต่อจากหนังสือประมวลธรรมเทศนาเล่ม ๒ มาอีกประมาณ ๑ ปี จนถึงกลางปี ๒๕๕๓ โดยการจัดลำดับหัวข้อให้เป็นหมวดหมู่ ที่สามารถศึกษาได้เป็นลำดับไป ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน นับว่าเป็นความกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

คณะผู้จัดทำได้คัดเอาธรรมเทศนาของหลวงพ่อในส่วนที่ตรงกับชื่อหัวข้อ แต่ยังคงรายละเอียดที่สามารถเข้าใจคำสอนในหัวข้อนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีบางหัวข้อ ซึ่งมีคำอธิบายข้อความที่ซ้ำกันบ้าง ก็ขอให้ท่านผู้อ่านถือว่าเป็นการทบทวนทำความเข้าใจคำสอนให้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการบันทึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเอาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม ต่อจากหนังสือที่หลวงพ่อเป็นผู้เขียน ซึ่งหากเข้าใจหลักการที่หลวงพ่อสอนดีแล้ว จะทำให้เข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งกว่ากว้างขวางมากขึ้น

 
Download ประมวลธรรมฯ ๓