โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ความรู้ขึ้นพื้นฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับปัจเจกบุคคล จนถึงโลกุตตรธรรม

๑. เตรียมตัวเดินทาง
๒. ศึกษาโรดแม็พ
๓. ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม
๔. ถึงจุดหมายปลายทาง
๕. สรุปการภาวนา

 

สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรมได้ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android