โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม

เมื่อเราฝึก “ให้มีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง” ให้มากพอแล้ว ถึงจุดหนึ่งสติเราจะอัตโนมัติ อะไรแปลกปลอมขึ้นในกาย นิดเดียวก็รู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวก็รู้ โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ (ถ้ายังมีเจตนาอยู่ ยังเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรม ทำให้เกิดการสร้างภพ ดิ้นรน ปรุงแต่ง อริยมรรคยังไม่เกิด) นอกจากนี้ ถ้าจิตเคลื่อนไปเราก็รู้ทัน จิตก็จะตั้งมั่นขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

การที่เราคอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงจุดหนึ่งจะเกิดปัญญาอัตโนมัติ ไม่ว่ามองอะไร ไม่ได้เจตนาจะมองเป็นไตรลักษณ มันก็จะมองเป็นไตรลักษณ์ ด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องคิดนำเลย

ในเวลาที่จะเกิดอริยมรรค จิตจะรวมลงที่จิตเท่านั้น (เพราะเราเคยฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นมาแล้ว มันเคยชินที่จะรวมลงที่จิต) โดยไม่เจตนา เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนา เป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าเข้าถึงอัปปนาสมาธิ เข้าถึงฌานโดยอัตโนมัติ สติ สมาธิ ปัญญา ทำงานโดยอัตโนมัติ ทุกอย่างอัตโนมัติทั้งหมดเลย องค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายจะรวมลงที่จิต โดยสัมมาสมาธิจะเป็นที่รองรับองค์มรรคอีก 7 ตัวที่เหลือให้รวมลงที่จิตในขณะจิตเดียวกัน มันจะเกิดพลังอันมหาศาลขึ้นมาทำลายอาสวะที่หุ้มห่อจิต แล้วเข้าไปทำลายล้างกิเลส ทำลายสังโยชน์ส่วนลึกในใจของเราได้

— สรุปการภาวนา | การบรรลุธรรม: หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม หน้า ๒๑๙

หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ความรู้ขึ้นพื้นฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับปัจเจกบุคคล จนถึงโลกุตตรธรรม

๑. เตรียมตัวเดินทาง
๒. ศึกษาโรดแม็พ
๓. ทางเดินสู่โลกุตตรธรรม
๔. ถึงจุดหมายปลายทาง
๕. สรุปการภาวนา

สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตตรธรรมได้ทั้งผู้ใช้ iOS และ Android

Download PDF หนังสือโรดแม็พ ธรรมปฏิบัติฯ Download จากแอพสโตร์ Download จาก Google Play