ทางเอก

ทางเอก คือชื่อของหนังสือเล่มนี้ หมายถึงเอกายนมรรค ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้แปลความหมายไว้หลายนัยเช่น (๑) ทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้า (๒) ทางเอกไม่ใช่ทางสองแพร่งคือเป็นทางไปจากสังสารวัฏตัดตรงสู่พระนิพพาน. (๓) ทางเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพาน (๔) ทางที่บุคคลพึงไปผู้เดียว (๕) ทางที่มีในธรรมวินัย(ศาสนา)นี้เท่านั้น (๖) ทางที่ไปครั้งเดียวเมื่อถึงปลายทางแล้วไม่มีการย้อนกลับ และ (๗) ทางที่แม้เบื้องต้นจะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันตามจริตนิสัยของบุคคล แต่ในเบื้องปลายก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกัน เป็นต้น

ทางเอก ประกอบด้วยบทความ ๘ เรื่อง คือ

คุยกันก่อน
(๑) ทางเอก เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาก่อน
(๒) การละสักกายทิฏฐิ เป็นการชี้เป้าหมายแรกและทิศทางของการปฏิบัติ
(๓) ทางผิดที่ติดตาย เป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ผิดหรือทางสุดโต่งสองด้าน เพื่อให้พบทางสายกลางได้ง่ายขึ้น
(๔) จากต้นสายถึงปลายทาง เป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลาง โดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทาง
(๕) หัวใจกรรมฐาน เป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวม ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
(๖) เรื่องของพระใบลานเปล่า เป็นการเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ ซึ่งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
(๗) สุญญตา เป็นการเล่าถึงปลายทางของการปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้รับฟังมา และ
(๘) ของฝาก เป็นบันทึกการสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติที่เดินมาในแนวทางต่างๆ กัน เพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ของหนังสือทางเอกแยกออกเป็นหนึ่งบทต่อหนึ่งไฟล์ กรุณาคลิกที่ชื่อบทหนังสือแต่ละหัวข้อที่มีขีดเส้นใต้เพื่อ download หรืออ่าน

X