วิถีแห่งความรู้แจ้ง

หนังสือเล่มนี้ ได้นําเสนอข้อเขียนบางส่วนของอุบาสกนักปฏิบัติผู้หนึ่งคือ นาย ปราโมทย์ สันตยากร / “สันตินันท์” / “อุบาสกนิรนาม” ทั้ง 4 เรื่อง มีสาระเดียวกันคือ นําเสนอแนวทางการเจริญสติ เพียงแต่มีความยากง่ายในการอธิบายแตกต่างกัน นับตั้งแต่

(1) เรื่อง “แด่เธอผู้มาใหม่ : เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ” จะเป็นการนําเสนอสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

(2) เรื่อง “แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป” เป็นการขยายความให้ลึกลง

(3) เรื่อง “แนวทางปฏิบัติธรรม ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)” เป็นการแจกแจงการปฏิบัติแบบหนึ่ง ของศิษย์ผู้หนึ่ง ซึ่งได้รับการชี้แนะแก่นคําสอนในเชิงปฏิบัติจากหลวงปู่ดูลย์ (ควรเข้าใจ ว่า ศิษย์ท่านอื่นก็อาจมีวิธีการปฏิบัติตามแก่นคําสอนของหลวงปู่ แตกต่างกันบ้างตาม จริตนิสัย) และ

(4) เรื่อง “การดูจิต : ความหมาย วิธีการ และผลของการปฏิบัติ” เป็น การอธิบายในเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักปริยัติกับนักปฏิบัติ

 

X