ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์

เราต้องเรียน เพื่อให้รู้ว่าหลักธรรมจริง ๆ เป็นยังไง
อันแรกเลยคือขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้น เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์
จุดหมายปลายทางที่เรามาเป็นชาวพุทธ ก็เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์

อะไรที่เกินจากเรื่องทุกข์ เรื่องเหตุของความทุกข์ เรื่องความดับสนิทของทุกข์ เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ อันนั้นไม่ใช่พุทธแท้

คำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ ๆ อยู่ใน 4 ประเด็นนี้เอง
เราเรียนเรื่องทุกข์ ให้เข้าใจว่าอะไรคือตัวทุกข์
เรียนเรื่องเหตุของตัวทุกข์ เรียกว่าตัวสมุทัย
เรียนเรื่องนิโรธ คือความดับสนิทแห่งทุกข์
เรียนเรื่องมรรค วิธีปฏิบัติเพื่อจะดับตัวสมุทัย เพื่อจะดับเหตุของทุกข์

มรรคนี่ไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนิโรธ ไม่ใช่ตรง ๆ อย่างนั้น มรรคที่เราปฏิบัตินี่เพื่อดับเหตุของทุกข์ เมื่อเหตุของทุกข์ดับสนิทไปแล้ว จิตมันก็ถึงนิโรธ คือถึงความพ้นทุกข์โดยอัตโนมัติ

ฉะนั้น เราเรียน 4 เรื่องนี้ เรื่องทุกข์ เรื่องเหตุของทุกข์ เรื่องความดับทุกข์ เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
ถ้าเกินจาก 4 อย่างนี้ ไม่ใช่ศาสนาพุทธ

ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้า อยู่ในเรื่องของทุกข์ เหตุของความทุกข์
เรื่องของความดับสนิทแห่งทุกข์ เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์
มีอยู่เท่านี้เอง เกินจากนี้ ไม่ใช่คำสอนที่สำคัญแล้ว เป็นคำสอนที่ผสมผสาน ยอมให้อย่างอื่นเข้ามาปน ๆ
เพราะคำสอนแท้ ๆ มีเท่านี้เอง เรียกว่าใบไม้หนึ่งกำมือ ใบไม้กำมือเดียว

ฉะนั้น ถ้าใครเขาถามเรา ใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธเจ้าพูดถึง มีกี่ใบ
ตอบให้เสียงดัง ๆ ว่ามี 4 ใบ หนึ่งกำมือนี้ คืออริยสัจ 4

ใบไม้กำมือเดียว คืออริยสัจ ๔ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ไฟล์ 611124A ซีดีแผ่นที่ ๗๙