ศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ

จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ และท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ให้ เราจะต้องพึ่งตัวเอง ต้องช่วยตัวเอง ก้าวเดินไปตามเส้นทาง ท่ีพระพุทธเจ้าวางไว้ให้

เราต้องรู้หลัก ว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เราจะได้ปฏิบัติได้ถูก แล้วถัดจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติ เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว เราจะเห็นผลของการปฏิบัติเป็นลำดับๆ ไป เราจะพบว่า ความทุกข์ในใจเราน้ีสั้นลงๆ เคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้น เคยทุกข์หนัก ก็ทุกข์น้อย ถ้าฝึกถึงขีดสุดนี่ ไม่ทุกข์อีกต่อไป

ลงมือปฏิบัติจนเห็นผลของการปฏิบัติแล้ว เราจะรักพระพุทธเจ้า
ไม่มีใครในโลกหรอกที่จะสามารถเข้าถึง หลักธรรมอย่างนี้ แล้วเอามาสอนคนอื่นได้

เป็นศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ ไม่ใช่ชวนให้เชื่อ เป็นความอหังการ กล้าหาญมาก ท้าให้พิสูจน์ เอหิปัสสิโก พึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิด ไม่ใช่จงเชื่อเถิด ลองดูวิธีที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ ลงมือทำแล้ว ดูผลด้วยตัวเอง ว่าทุกข์มันน้อยลงไหม ทุกข์มันสั้นลงไหม ถ้าเราพบว่าความทุกข์มันน้อยลงๆ ความทุกข์มันสั้นลงๆ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้น ทุกวันนี้เราเป็นชาวพุทธแต่ชื่อ เราไม่ได้รู้คุณค่าของพุทธศาสนาเลยว่าจะช่วยอะไรเราได้

ส่วนใหญ่ชาวบ้านเข้าวัดกัน เพื่อไปหาความเฮง ไปหาหวย หาเบอร์ หาเลข ไปสะเดาะเคราะห์ต่ออายุอะไรนี่ ไม่ได้มุ่งไปเรียนธรรมะแท้ๆ ของพระพุทธศาสนา เมื่อไม่ได้เรียน ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่เห็นผลจากการปฏิบัติ ก็ไม่มีศรัทธา ศรัทธาของเราคลอนแคลน

ถ้าได้ศึกษาพุทธศาสนา เรียนรู้เข้ามาจนแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้า ความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นในใจ เมื่อความทุกข์มันไม่มี มันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบ ความสุขที่คนในโลกนี้แสวงหาและรู้จัก มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลา ไม่รู้จักความสุขภายในของตัวเอง ซึ่งเมื่อค้นพบขึ้นมาแล้วมันเต็มมันอิ่มอยู่ในใจของตัวเอง

เราต้องพยายามมาเรียน เรียนให้รู้จักหลักของการปฏิบัติ แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติแล้ว เราเห็นผลของการปฏิบัติ เราจะรักพระพุทธเจ้า ไม่มีใครในโลกหรอกที่จะสามารถเข้าถึงหลักธรรมอย่างนี้ แล้วเอามาสอนคนอื่นได้

ขนาดท่านเอามาสอนเรา ยังไม่ใช่ง่ายเลยที่จะตามท่านไปให้ได้ แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะไปได้

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปานกลาง ไม่ใช่ธรรมะที่ยากจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลย และก็ไม่ใช่ง่ายแบบไม่ต้องทำอะไร แล้วก็ได้เลย

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จากซีดีแสดงธรรม แผ่นนอกสถานที่ ๑๗ ไฟล์ 590217

 

 

ติดต่อขอรับหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช