แผ่นที่ ๘๓ * ซีดียังไม่ออก

สองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำ อันหนึ่งคือลืมกายลืมใจ กามสุขัลลิกานุโยค ลืมกายลืมใจตัวเอง มัวแต่เพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส เพลินไปในความคิด อันที่สองบังคับกายบังคับใจ อัตตกิลมถานุโยค ทำตัวเองให้ลำบาก บังคับกาย บังคับใจ

1 2 3 4