แผ่นที่ ๘๓

สองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำ อันหนึ่งคือลืมกายลืมใจ กามสุขัลลิกานุโยค ลืมกายลืมใจตัวเอง มัวแต่เพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส เพลินไปในความคิด อันที่สองบังคับกายบังคับใจ อัตตกิลมถานุโยค ทำตัวเองให้ลำบาก บังคับกาย บังคับใจ

Page 1 of 5
1 2 3 4 5